Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

Dipapadi view all

Bokgabo le Setso view all

‘SILAPHA’…RE GONA GO WENA!

POLOKWANE: “Aforika Borwa ke naga ya dinaletšana. Re na le dinaletšana go tšwa mahlakoreng ka moka a bophelo … boramabelo, boramatswele, dibapadi tša kgwele ya maoto, diopedi, badiragatši ba thelebišene, difilimi le diterama tša sefaleng… Bophelo bja batho ba ke go thabiša rena… go dira gore re phele re thabile ebile re ikgantšha ka bona. Batho ba ba beya rena le naga ya rena mmepeng wa lefase…ba dira gore re tsebege le go tuma. Fela batho ba ke batho bjalo ka nna le wena…batho ba ke batho pele ba eba boramabelo, boradipapadi, diopedi le badiragatši. Bjalo ka batho, ka dinako tše dingwe, dinaletšana tša rena di ubulwa ke madimo a bophelo gomme tša wela fase. Na ge dinaledi di wetše fase, di thušwa ke bomang? Ge batho bao ba thabišago batho ba babgwe ba nyamile, na bona ba thabišwa ke mang? Ge dinaletšana tša rena di wele, re a di nyatša, ra di kodutla le go dira meswaswo ka tšona…re dira dilo tšeo di kwešago dinaletšana tše bohloko. Dinaletšana di ikhwetša di le bodutung…di se na bao ba ratago go di thuša ka nako yeo di nyakago thekgo le thušo. Tše dingwe tša dinaletšana di itahlela ka gare ga bjala goba diokobatši go ikhutša lenyatšo le dikwero mola tše dingwe di hlokofala di se na le ge e ka ba sente gomme di bolokwa ka go kgoboketša dimpho go tšwa go bafetakatsela. Bjalo ka Kgoro ya Dipapadi, Bokgabo le Setšo, ka lenaneo la ‘Silapha’ (Re gona), re tšere maemo a gore dinaletšana tša rena di ka se sa ba noši ge di le mathateng…re tla ba gona. Ka lenaneo le re gona go thekga le go thuša dinaledi tša rena… re gona,” gwa pumpunyega lentšu la Tona ya Kgoro yeo, Nathi Mthethwa, ka molaetša wo o gatišitšwego nakong ya ge Kgoro e thakgola lenaneo la Silapha mo Limpopo hotelengtsoko ka ntlenyana ga Polokwane ka Labone le Labohlano la 7 – 8 Diphalane 2021.


Read More >

Kgwebo view all