Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

TORO YA SOLLY MALATSI E FETOGA NNETE

GADIKGALE: Kgwele ya maoto ke papadi yeo batho ba e šomišago go itšhidulla marapo le digoba tša mmele, go fokotša makhura mmeleng le go phefa malwetši, go fokotša kgatelelo ya monagano, go kopana le batho goba go go sepetša nako goba gona go dio ipshina... go dio ipshina o a tseba.

TORO YA SOLLY MALATSI E FETOGA NNETE

Solly Malatsi (32) go tšwa GaDikgale ka ntle ga Polokwane o na le lerato le legolo la dipapadi, kudu kgwele ya maoto. O ikemišeditše go dira se sengwe le se sengwe maatleng a gagwe go netefatša gore baswa ba tšwela pele ka dipapadi.

Ke ka lebaka leo a ilego a tšea sephetho sa go thoma setheo seo a se bitšago The Solly Malatsi Foundation. Ka setheo se, Malatsi o ikemišeditše go hlohleletša baswa gore ba phele bophelo bja maleba ka go tsenela dipapadi. O re o ile go netefatša gore baswa ba tsenela dipapadi gore ba kgone go tlogela madila, diokobatši le go dira bosenyi le tše dingwe tše dimpe.

“Ke na le lerato la tšwelepele ya dipapadi mme ka ge ke godile metsemagaeng, ke tseba gabotse matshwenyego ao dihlopha tša dipapadi di kopanago le wona gore di kgone go hwetša mafelo a mabotse le didirišwa tša maleba gore di kgone go ipshina ka dipapadi,” a realo.

Ka setheo se sa gagwe, Malatsi o rulagantše thonamente ya kgwele ya maoto yeo e ralokilwego ka Mokibelo wa 29 le Sontaga sa 30 Lewedi 2018. Thonamente ye e ile go tšwela pele gape ka Mokibelo wa 6 Diphalane 2018. Makgaolakgang a yo bapalwa ka Sontaga sa 7 Diphalane 2018.

Ka lebaka la tlala ya gagwe ya gore baswa ba ipshine ka kgwele ya maoto, o kgonne go hwetšwa thekgo ya dihlopha tša diaparo tša kgwele ya maoto tše 6 go tšwa go Hollywood Bets.

“Sehlopha se sengwe le se sengwe se na le diaparo tša kgwele ya maoto tše 15 tša mebala ya go fapana. Ke thabile ka thekgo yeo ke e hweditšego. Gore khamphane e kgolo bjalo ka Hollywood Bets e ikgokaganye le setheo se sennyane sa go swana le sa ka, go bolela tše dikgolo go nna. Ke tshepa gore se ke mathomo a segwera sa go tia magareng ga rena,” a realo ka lethabo.

Malatsi o re o ile go aba diaparo tše go dihlopha tšeo di thopago thonamente. Mošomi wa Hollywood Bets, Kgaogelo Mathoana, o re ba thabile ge ba kgonne go thuša setheo sa Solly Malatsi ka ge le bona ba rata baswa.

“Re dumela le go tshepa gore thonamente ye e tlo thuša baswa gore ba lemoge talente tša bona mme ba di tšwetše pele,” a realo.

Malatsi o beile thepa ya R32 000 thonamenteng ye. Sehlopha sa mathomo se ile go hwetša R14 000, sa bobedi sa hwetša R8 000, sa boraro sa hwetša R6 000 mola sa bone se tlo hwetša R4 000.