Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

THEKNOLOTŠI YA GO SEPETŠA DITŠHILA TŠA THOILETE

SEKINOTO (Schoonoord), Sekhukhune: Ntlwana ya boithomelo goba botshwelamare goba thoilete bjalo ka ge e tsebega, ke karolo e bohlokwa maphelong a batho. Go ba le tshepedišo ya ditšhila tša botshwelamare yeo e bolokegilego ke motheo wa bophelo bjo bobotse.

THEKNOLOTŠI YA GO SEPETŠA DITŠHILA TŠA THOILETE
THEKNOLOTŠI YA GO SEPETŠA DITŠHILA TŠA THOILETE
Thoilete ya sebjale ya 'Tšhela o Goge Meetse (Pour Flush Toilet).

Letšatši la 19 Dibatsela (Nofemere) ke letšatši leo go ketekwago thoilete lefase ka bophara, nepokgolo e le go lemoša batho ka bohlokwa bja tshepedišo ya ditšhila tša thoilete yeo e bolokegilego. Tlhokego ya ntlwana ya boithomelo, e gapeletša batho go ithoma dithokgwaneng kgauswi le dinoka goba fao bana ba ralokelang le go jela gona. Se se oketša kotsi ya go fetelwa ke malwetši. Bana ke bona ba tlaišegago kudu ka tlhokego ya dithoilete.

Motse wa Leolo ka ntlenyana ga Sekinoto, GaMoela, ke le lengwe la mafelo ao a itemogelago tlhokego ya maleba ya botshwelamare le kabo ya ditirelo tša kelelatšhila. Kgoši Ntshitshimale Moela ke moetapele wa setšhaba sa GaMoela gomme o re:

“Taba ya dithoilete ke tlhobaboroko ka ge fao batho ba ithušetšago gona, ge dipula di ena, di gogolela ditšhila didibeng fao re hwetšago meetse a go nwa gona. Ka gona meetse ao re a nwago re bile re hlapa le go hlatswa diaparo ka wona, a fetša a šilafetše ka mantle ale a gogoletšwego ka fao didibeng. Se se beya bophelo bja setšhaba kotsing ya go tsenwa ke malwetši a go sepelelana le meetse,” Kgoši Moela a hlalosa bjalo.

Tirišano magareng ga khamphani ya Water Research Commision, PepsiCo Foundation le Tsogang Water and Sanitation e dirile gore di fane ka dithoilete tše 120 tša go šomiša theknolotši e mpsha motseng wa GaMoela. Go aga mohuta wo wa dithoilete go epša molete, gwa nokelwa mahlakore go dira ntlwana mme yona e bitšwa thoilete ya ‘Tšhela o Goge Meetse (Pour Flush Toilet).

Thuso Netshivhona go tšwa Tsogang Water and Sanitation o re “Pour Flush Toilet ke mohuta o moswa wa theknolotši wa go šomiša meetse a pula goba a thephe go sepetša ditšhila tša thoilete. E na le bobolokelameetse ka morago ga yona ebile e kgona go ageletša meetse a pula. E na le thapo ya go gogwa go ‘flaša’ ditšhila tša ya mapokisaneng ao a epetšwego mobung. Ge le tee le tletše o kgona go šomiša le lengwe. E šomiša meetse a dilithara tše pedi go flaša. E kgona go amogela dilithara tše hlano tša meetse. O kgona go hlapa diatla ka ntle bobolokelongmeetse ebile e seketša meetse. E na le bodulo bja go fetolwa go ba bjo bogolo goba bjo bonnyane ebile e ka šomišwa ke bohle. E ka kgona go nokelwa le go dirišwa ka ntlong goba ka ntle” a realo.

Mashianoke Annah ke yo mongwe wa badudi ba GaMoela yo a amogetšego Pour Flush Toilet. O re: “Bana ba ka se sa longwa ke dinoga ge ba ithušetša ka dithoilete”.

Meetse ke bophelo mola tshepetšo ya ditšhila ya maleba ya ditšhila tša thoilete e lota seriti sa batho.