Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

THEKNOLOTŠI E KAONAFADITŠE MOKGWA WA GO RUTA

MOHODI, HaManthata: Sekolo sa fase sa Rapoho mo Mohodi HaManthata ka ntle ga Mogwadi (Dendron) se gata ka mošito o tee le diphetogo tšeo di tlišitšwego ke theknolotši. Sekolo se se fetile maemong a go diriša letlapa la go ngwalwa ka tšhoko go ya go letlapa le lešweu la theknolotši la go diriša mohlagase. Letlapa leo le ngwalwa feela ka pene yeo e diretšwego lona.

THEKNOLOTŠI E KAONAFADITŠE MOKGWA WA GO RUTA

Hlogo ya sekolo, Mna TM Matsebane, o boletše gore go re ba tle ba fihlelele seo, ba thomile ka letlapa le tee le tee gomme e bile leeto le letelele leo le thomilego ka ngwaga wa 2018 ka kgwedi ya Manthole go fihla ba eba le a lesomepedi (12) ao a lekanego diphapoši tša bona tša mphato wa bone (4) go fihla ka mphato wa bošupa (7). Se sengwe gape ke gore morutiši o kgona go ruta le go hlahla diphapoši tše tharo ka nako e tee a diriša matlapa a theknolotši ao a kgonago go kopantšhwa gomme morutiši a bolela a le ka phapošing e tee eupša a kwagala ka gare ga diphapoši tše tharo (3) a diriša segodišamedumo go ya le ka thušo yeo ba e hwetšago go tšwa go bathušabarutiši bao ba tla bago ba beile barutwana mahlo,” a fetša ka go realo Matsebane.

“Ke bona matlapa a a theknolotši a kaonafaditše mokgwa wa go rutana le barutwana ba rena ka gobane leuba le la Covid-19 le dirile gore bana ba sekolo ba se tle sekolong ka mehla go ya le ka mokgwa woo go bego go dirwa ka gona pele ga ge re welwa ke Covid-19. Matlapa a a theknolotši a re thuša ka go ruta bana ka mošito o tee ntle le go tlogelana,” gwa realo morutišigadi NP Mashalane.

“Barutiši ba kgona go beakanya mešomo le ditlhahlobo tša barutwana ka nako. Ba kgona le go boloka mešongwana ya barutwana ka gare ga dikhompyutha tša bona ntle le go eta ba ngwala ba phumola ka diphapošing ka moka godimo ga matlapa a go ngwalwa ka tšhoko ka gobane seo se fetša nako e telele. Matlapa ao a theknolotši a fa barutiši nako e teletšana ya go ruta barutwana ba bona.” Mashalane a realo ge a tšwela pele.