Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

SWEEPERS E SWIETŠE (FEETŠE) UL FC

SESHEGO: E be e le papadi e bonolo go Moria Sweepers FC ge e be e feela (swiela) sehlopha sa University of Limpopo FC (UL FC) bjalo ka kgarebe ya senoinoi e hlwekiša lebala mesong ya Mokibelo fao e sa yego felo.

Papadi ye e ralokilwe lebaleng la Kgaiso go la Zone 3, Seshego, ka ntle ga Polokwane. Leano la dibapadi ba Moria FC e be e le go nweša nno tše dintši gore phapano ya bona ya dino go liki ya SAFA SAB di fetoge.

SWEEPERS E SWIETŠE (FEETŠE) UL FC

Se se bonagetše metsotsong ya mathomo e mehlano ya papadi ge Ignatius Dikgale (19) a bula dino ka go nweša nno ya mathomo. Dibapadi tša UL FC di ile tša leka go thiba senna gore di thibele Sweepers go nweša. Sweepers e ile ya tsentšha kgatelelo ka nepo ya go nweša efela UL FC ga se ya emiša go thiba. Nakong ya ge karolo ya mathomo e eya mafelelong, Mmaphai Mathole (23) wa Moria FC o ile a bona sekgoba sa go nweša mme a se šomiša ka bokgwari go dira gore seripa sa mathomo se fele e le 2- 0.

UL FC e ile ya thoma go raloka ka bogale karolong ya bobedi, e nyaka go nweša. Sehlopha se se bile le menyetla ya go nweša efela moswaradino wa Moria FC o be a ikemišeditše ka ge a be a sa dumele gore UL FC e nweše. Moisa yo ba rego ke Mmaphai o be a ikemišeditše papadi kudu mme o be a sa kgotsofala go fihla a nweša nno ya boraro yeo e bego e le ya bobedi mo papading yeo. Metsotsonyana ka morago ga fao, Godfrey Maponya (20), o ile a nweša nno ya bone.

UL FC e ile ya leka ka thata go hlasela efela ga se go ba tšwele mohola ka ge Thabang Mabapa (27) a ile a nweša nno ya bohlano go netefatša gore sehlopha sa bona sa Moria Sweepers FC se thopa papadi ka morago ga gore moswaradino wa UL FC a dire phošo e kgolo ya go tšwa ka gare ga dipala. Tše e be e se go feela batho eupša e le go ba hlatswa, go ba tšokotša mme mafelelong ba fegwa terateng letšatšing. Moria Sweepers FC e thopile papadi ka 5-0.

Mohlahli wa Moria Sweepers FC, Sipho Khumalo (35), o re ba ipshinne ka papadi ye.

“Re be re nyaka go nweša dino tše dintši mme re dirile bjalo. Se se tlo fa baraloki ba ka boitshepo go dipapadi tša rena tšeo di latelago,” a realo a phophoma lethabo.

Mohlahli wa UL FC yo a bego a nyamile, Tumelo Mphahlele (29) o rile: “Re hlokile mahlatse papading ye. Re thomile papadi re se na mahlahla mme baraloki ba rena ba bane bao re ba tshepilego kudu ba be ba sego ka ge ba na le dikgobalo. Re ka se lahle tshepo mme re ile go phošolla diphošo tša rena go papadi yeo e latelago.”