⚠ Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

SOLLY MALATSI LEGACY FOUNDATION E FEPA MALAPA!

Solly Malatsi o feditše beke a abela batho ba go hloka dijo ka nepo ya go efola matshwenyego a malapa ao a amegilego go kiletšo ya mosepelo ka baka la twatši ya khorona.

SOLLY MALATSI LEGACY FOUNDATION E FEPA MALAPA!
Modulasetulo wa Solly Malatsi Legacy Foundation, Solly Malatsi, o paka dijo tšeo di abetšwego batho ba go hloka.


O dirile se ka mokgatlo wa gagwe, Solly Malatsi Legacy, mme o kgonne go abela malapa a go feta 50 dijo. Malapa a a tšwa go la Mentz, Ga-Maphoto, Nchichane le Sickline ka ntle ga Polokwane. O ile gape go la Giyane le Vuwani.

Malatsi o re o dirile se go keteka kgwedi ya baswa. O re kabelo ye ke kokeletšo ya mokgatlo wa gagwe wa go thuša malapa ao a hlokago nakong tše tše boima.

“Re thabela go thuša le go matlafatša malapa a Aforika Borwa ao a palelwago ke go hlokomela maloko a wona nakong ya twatši ye e kotsi. Bontši bja bao ba holegilego ke baswa bao ba etilego malapa pele ka ge batswadi ba se gona mme ba bangwe ke basadi ba go hloka balekani ka lapeng mme ba gapeletšegago go hlokomela bana ba bona ba nnoši,” gwa realo Malatsi.

O re ba kgethile malapa a ka gore ga go na ngwana yo a lokelwago ke go robala ka tlala ba sa lebelele gore o tšwa lapeng la mohuta mang mme basadi ba go hloka balekani ba rwala maikarabelo a go hlokomela malapa a bona ntle le letseno.

“Bjalo ka moswa, go bohlokwa gore re šomiše tšeo re nago le tšona go thuša bao ba hlokago. Re leboga le bathekgi ba rena ba kantoro ya Taiwan Liason mo Aforika Borwa ge ba kgonne go dira gore se se phethege,” a realo.

Dijo tše di ka fepa lapa la go ba le maloko a mahlano kgwedi tše pedi. Yo mongwe yo a holegilego, Makopa Letimele (48) o re dijo tše di tlo phološa lapa la gagwe.

“Bjalo ka motswadi yo tee ka lapeng, ke itshepetše mešongwana gore ke kgone go hlokomela bana ba ka efela go boima ka gore mešongwana yeo e ile ya fela ge kiletšo ya mosepelo e thoma. Dijo tše di ile go re fihliša kgole,” a realo.

Eva Makhuva (52) o rile: “Kabelo ye ya dijo e nkgwathile pelo ka gore ke kgale ke ngwadiša gore ke kgone go hwetša dijo efela ke sa di hwetše. Go monate go bona baswa ba hlokomela batho ba go swana le nna bao ba lebetšwego.”