Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

SOLLY MALATSI FOUNDATION E NTOKOLOTŠE!

MANKWENG: Mo mengwageng ye 9 Monene Ramonyai o be a gapeletšega go bepula morwa wa gagwe wa go ba le bogolofadi, Mamagana (9), ka ge a palelwa ke go reka setulo sa go thetha. Lekgarebe le la mengwaga ye 28 go tšwa motseng wa Makwalaneng go la Mankweng ka ntle ga Polokwane le belege Mamagana a na le bogolofadi bja cerebral palsy.

SOLLY MALATSI FOUNDATION E NTOKOLOTŠE!
SOLLY MALATSI FOUNDATION E NTOKOLOTŠE!
Monene Ramonyai o be a thakgetše ge morwa wa gagwe, Mamagama, a hwetša setulo sa go thetha go tšwa go Solly Malatsi

Ga a kgone go sepela, go bolela le go dula. Ka lebaka la seemo sa morwa wa gagwe, ga a kgone go etela bagwera ba gagwe, go dira mešomo ya ka gae le go ya toropong ka ge a swanetše go emaema le yena.

"Go be go le boima ge ke swanetše go mo iša kliniking ka ge a imela mme ke swanetše go mmepula. Leeto la ka e bile le boima ka gore ke palelwa ke go mo rekela setulo sa go thetha seo se tla mo swanelago," a realo.

Nakong ya ge a abela badudi dijo, modulasetulo wa mokgatlo wa Solly Malatsi Legacy Foundation, Solly Malatsi, o ile a lemoga ka mathata a ngwana wa Monene.

Go bušetša seriti sa Monene le ngwana wa gagwe, Malatsi o ba abetše setulo sa go thetha, sa go swanela dinyakwa tša gagwe. Gonabjale Monene o kgona go sepela le ngwana wa gagwe a lokologile.

Monene o ile a thaba kudu ge ngwana wa gagwe a dula setulong se. O lebogile Malatsi ka setulo se ka ge a tšere mengwaga a hlaka.

"Gonabjale ke kgona go dira mešomo ya ka ke lokologile. Le ngwanaka o tla kgona go bethwa ke moya ka ntle ka ge be a phela a le mpeteng nako e ntši,"

"Ke tla kgona go ya toropong le yena. Ke thakgetše kudu ka gore Malatsi o rarolotše mathata a ka ka moka. Pelo ya ka e be e le bohloko kudu ge ngwana wa ka a hlaka," gwa realo Monene.

Malatsi o re go be go le bohlokwa go netefatša gore ba bušetša seriti sa Mamagana.

"Ga go na motho, kudu ngwana, yo a swanetšego go sotlega. Re leboga Amitofo Care Centre ka thušo ye ba re abetšego yona ya setulo se," gwa realo Malatsi.