Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

‘SILAPHA’…RE GONA GO WENA!

POLOKWANE: “Aforika Borwa ke naga ya dinaletšana. Re na le dinaletšana go tšwa mahlakoreng ka moka a bophelo … boramabelo, boramatswele, dibapadi tša kgwele ya maoto, diopedi, badiragatši ba thelebišene, difilimi le diterama tša sefaleng… Bophelo bja batho ba ke go thabiša rena… go dira gore re phele re thabile ebile re ikgantšha ka bona. Batho ba ba beya rena le naga ya rena mmepeng wa lefase…ba dira gore re tsebege le go tuma. Fela batho ba ke batho bjalo ka nna le wena…batho ba ke batho pele ba eba boramabelo, boradipapadi, diopedi le badiragatši. Bjalo ka batho, ka dinako tše dingwe, dinaletšana tša rena di ubulwa ke madimo a bophelo gomme tša wela fase. Na ge dinaledi di wetše fase, di thušwa ke bomang? Ge batho bao ba thabišago batho ba babgwe ba nyamile, na bona ba thabišwa ke mang? Ge dinaletšana tša rena di wele, re a di nyatša, ra di kodutla le go dira meswaswo ka tšona…re dira dilo tšeo di kwešago dinaletšana tše bohloko. Dinaletšana di ikhwetša di le bodutung…di se na bao ba ratago go di thuša ka nako yeo di nyakago thekgo le thušo. Tše dingwe tša dinaletšana di itahlela ka gare ga bjala goba diokobatši go ikhutša lenyatšo le dikwero mola tše dingwe di hlokofala di se na le ge e ka ba sente gomme di bolokwa ka go kgoboketša dimpho go tšwa go bafetakatsela. Bjalo ka Kgoro ya Dipapadi, Bokgabo le Setšo, ka lenaneo la ‘Silapha’ (Re gona), re tšere maemo a gore dinaletšana tša rena di ka se sa ba noši ge di le mathateng…re tla ba gona. Ka lenaneo le re gona go thekga le go thuša dinaledi tša rena… re gona,” gwa pumpunyega lentšu la Tona ya Kgoro yeo, Nathi Mthethwa, ka molaetša wo o gatišitšwego nakong ya ge Kgoro e thakgola lenaneo la Silapha mo Limpopo hotelengtsoko ka ntlenyana ga Polokwane ka Labone le Labohlano la 7 – 8 Diphalane 2021.


‘SILAPHA’…RE GONA GO WENA!

Lenaneo la Silapha (Re Gona) leo moeno wa lona e lego ‘Re gona go wena’ le nepilwe go thuša le go thekga dinaletšana go tšwa makaleng ka moka a bophelo go dintlhakgolo tše hlano bophelong: (a) Taolo ya mašeleng (Financial management) (b) Taolo ya Ditlwaelo tša bophelo (Lifestyle management) (c) Dikeletšo tša semolao (Legal advise) (d) Taolo ya bophelo bja monagano (Mental health management) le (e) Taolo ya tirišompe ya diokobatši (Substance abuse management). Kgoro e na le badirišani ba ditsebi bjalo ka dingaka, baeletši ba ditšhelete, borasaekholotši, badirelaleago, boramelao, bjalobjalo go e kgontšha go aba thušo yeo e nyakegago naga ka bophara.

Dinaledi tše mmalwa tša go tuma di be di laleditšwe bjalo ka baemedi (ambassadors) ba lesolo le go fan aka dikgopolo tša bona ka lenaneo le. Dinaledi tše di akaretša Penny Matshidiso Lebjane, Salome Nyaku, Magents Motale, Majoy Ledwaba, Andries Sebola le Jabu Mahlangu (Pule).

Polelo ya Salome Nyaku e be e šeditše taba ya gore ditirelo tša Silapha ke tša sephiri tšeo di tsebjago feela ke naledi le motho yo a e thušago bjalo ka ngaka goba ramolao. Matshidiso le Majoy ba llile a tshotlo, kudu ya thobalano, fao diopedi le badiragatši ba basadi ba ikhwetšago ba le ka gare ga yona le go hlohleletša makgarebe go gana ka mebele ya wona. Magents le Andries ba gateletše bohlokwa bja go bala le go kwešiša konteraka ya tumelelano pele motho a e saena. Le ge go le bjalo, motho yo kanego ya gagwe e kgwathilego ba bantši, e bile Jabu ‘Ngwana-o-a-tshwenya’ Mahlangu (Pule).

“Nna ke goletše Daveyton ka gare ga lapa la bjala. Mang le mang o be a enwa tikologong yeo ke goletšego go yona…Papa, Mma, Rangwane, Ramogolo, Malome, Rakgolo…ga go na yo ke mo gopolang yo a bego a sa nwe lapeng la gešo,” gwa hlalosa Jabu ka lentšu la bodutwana. “Bobedi batswadi b aka ba be ba enwa fela Papa o be a hloriša Mma. Ge ba šetše ba nwele, Papa o be a fela a keketa Mma hlogong ka lepotlelo gomme taba yeo e be nkgobatša ka mo gare. Ke be ke lla ge Mma a lla fela go be go se na seo nka se dirago ntle le go nwa bjala. Go be go se na lethabo ka lapeng. Mafelelo a mantši a beke ke be ke tšhaba gae…ke robala le bagwera ka go tšhaba bohloko bja go bona Mma a hlorišwa. Ge ke šala ke fihla mengwaga ye lesomenne, ke be ke le setagwa. Ke be ke leka go khutiša matshwenyego a ka ka go tšhabela bjaleng…

“Ge ke šala ke eya go Kaizer Chiefs ke na le mengwaga ye 18, e be e le kgale ke le setagwa… ga se ka fetoga setagwa ge ke le go Chiefs. Ba bangwe ba batho bao ba thomang go ntseba ge ke le go Chiefs ba no bona setagwa se sengwe sa go tshwenya…setagwa sa go hloka boikarabelo – kganthe ka botagwa bjo ke a lla…ke nyaka thušo. Gonabjale ke na le mengwaga e 41. Ge ke lebelela morago, ke a bona gore go na le dilo tšeo nka bago ke di dirile ka mokgwa wo o fapanego. Ge nkabe Silapha e be e le gona nakong ya ka, ke nagana gore bophelo bja ka nkabe e bile bjo bokaone. Ka lebaka la gore re ka se sa kgona go boetša dilo morago, taba e kaone yeo nkago e dira ke go eletša baswa gore ba phefe melaba yeo ke wetšego ka gare ga yona ya bophelo…go ba thuša gore ba se swane le nna,” Jabu a realo ge a ruma.