Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

PHADIŠANO YA DIKOLO YA TAOLO YA MASETLAPELO

POLOKWANE: “Phetogo ya leratadima e re tlišetša ditiragalo tše dingwe tšeo re sa kago ra gopola gore di ka direga. Ditiragalo tša masetlapelo tša KwaZulu-Natal (KZN) di laeditše gore phetogo ya leratadima ga se polelo feela eupša kgonthe yeo e diregago. KZN e be e beilwe kgatong ya lesome (10) ya masetlapelo. Yeo ke kgato ya godimodimo yeo e laetšago seemo se sešoro sa masetlapelo. Mafelong a mangwe go nele pula ya go feta 200mm mo nakong e kopana. Meetse a makaalo ka nako e kopana a dira gore meetse a palelwe ke go nwelela mobung mme seo sa dira gore meetse a elele ka godimo ga lefase fao a hlolago mafula. Rena bjalo ka Lekala la Merero ya Boso la Aforika Borwa (SAWS), re na le boikarabelo bja go sebotša setšhaba ka maemo a boso gore se kgone go tšea diphetho tša maleba. Ke kgahlwa kudu ke phadišano ye gomme ke duma gore okare dimasepala ka moka di ka be di le karolo ya phadišano ye. Ye ke phadišano e bohlokwa e le ruri,” gwa realo Mdi JM Modika wa SAWS nakong ya ge a bolela le barutwana ba dikolo tše robedi (8) tšeo di tsenetšego phadišano holong ya Masepala wa Polokwane ka Laboraro la 25 Mopitlo 2022.

PHADIŠANO YA DIKOLO YA TAOLO YA MASETLAPELO
PHADIŠANO YA DIKOLO YA TAOLO YA MASETLAPELO
Bathopasefoka ba phadišano ya Taolo ya Masetlapelo ya Masepala wa Selete sa Capricorn

Ge a bolela ka boikarabelo bja masepala go ditiragalo tša masetlapelo, Mtšana Lebogang Mosotho wa Masepala wa Selete sa Capricorn (CDM) o re go na le melao yeo e hlahlago CDM ka boikarabelo bja yona mabapi le merero ya masetlapelo. O mongwe wa melao ya masetlapelo ke wo o bego o dirišwa go laola leuba la Covid-19. O re boikarabelo bja CDM ke go thibela, go fokotša dikgonagalo tša masetlapelo le go šogana le masetlapelo ge a šetše a diragetše. Nepokgolo ya masepala ke go thibela masetlapelo pele a ka direga ka gore thibelamalwetši e phala kalafo.

“Ga go na yo a tsebago gore na masetlapelo a tlile go direga neng, ka gona, boitokišo ke taba ya pele. Ge batho ba itokišeditše masetlapelo, le mohla a direga, ba na le tsebo ya gore na ba ka dirang. Re na le lenaneo la go hlahla dikolo ka thušo ya pele. Gape barutiši ba rutwa ka tirišo ya setimamollo sa go athwa … gore ge go ka phulega mollo ba tsebe gore ba dirang. Re ba ruta gape le ka mekgwa ya go boloka meetse… go tsošološa dilo gore di be maemong a tlwaelo. Re dumela gore taolo ya dikgonagalo tša masetlapelo e swanetše go ba karolo ya lenaneo la taolo ya dikolo. Re dumela gape gore taolo ya dikgonagalo tša masetlapelo ke boikarabelo bja mang le mang,” Mosotho a realo.

Ge a bolela mabapi le phadišano ya dikolo ya taolo ya masetlapelo, o re lenaneo le le thomile mengwaga e mene (4) ya go feta ka nepo ya go hlohleletša dikolo go phafogela merero ya masetlapelo.

“Phadišano ya lenyaga e tsenetšwe ke dikolo tše robedi (8), tše nne tša praemari le tše nne tšeo di phagamego. Diphadišano di diragetše ka di17 le di18 tša Mopitlo 2022. Barutwana ba praemari ba be ba phadišana ka go anega dinonwane (story telling) mabapi le ditiragalo tša masetlapelo mola barutwana ba dikolo tšeo di phagamego ba be ba ngangišana ka merero ya masetlapelo. Masepala wa rena o beeleditše R100 000 go diphadišano tše, R50 000 ya praemari le R50 000 ya dikolo tšeo di phagamego. Ka gore o a tseba gore, bjalo ka masepala, ‘Re šoma le Setšhaba’, dikolo ka moka tšeo di tsenetšego phadišano… ke bathopadifoka… di tla ya gae di swere se sengwenyana go tloga go R5 000 go fihla go R20 000,” Mosotho a realo.

Bjalo ka karolo ya difoka, barutwana ba amogeditšwe ‘diIpad’, disetifikeiti le dimetale. Legorong la dipraemari, maemong a bone (4), Moreleba e sepetše le R5 000, Masehlong ya rwala R10 000, Maretlwaneng ya re R15 000 ga e nthone mola Mogotlong e topile segoba sa R20 000. Legorong la dikolo tšeo di phagamego, Rekhutjitje e topile R5 000 maemong a bone, Seale sa re nna mphe R10 000 yeo, Mafolofolo ya re mpheng R15 000 yeo mola Maphutha e rwele serope sa kgomo ka R20 000.