Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

PANKA YA DIJO E BUTŠWE!

POLOKWANE:Tonakgolo ya Limpopo, Chupu Mathabatha, gammogo le Meyaphethiši wa Masepala wa Selete sa Capricorn ba tsogile ba bula panka ya dijo lepatlelong la dipapadi la Peter Mokaba lehono ka Laboraro la 22 Moranang 2020.

PANKA YA DIJO E BUTŠWE!

“Panka ye e šoma bjalo ka panka e nngwe le e nngwe ntle le gore yona e tla ba e amogela le go neelana dijo. Re ya go diriša bahlankedi bao ba nago le boitemogelo bja go laola setoko go laola panka ye. Go swana le panka ya tšhelete, bahlankedi ba tla ngwala ditlabakelo tša batho bao ba nyakago thušo gomme le batho bao ba saena go laetša gore ba humane thušo ya dijo. Mafelelong a letšatši le lengwe le le lengwe, bahlankedi ba swanetše go tseba gore naa go tšwele setoko se sekaakang, go šetše se sekaakang go no swana le ka fao go dirwago ka tšhelete,” gwa realo Meyaraphethiši wa Selete, Cllr Makoro Mpe, nakong ya pulo.

“Dijo tše di nepilwe go thuša bahloki. Re ya go diriša diretšisetara tša rena tša bahloki bao re bego re dutše re ba abela mohlagase le meets a mahala go aba dijo dimasepaleng ka moka tše nne tša selete. Re ya go diriša gape maina a Kgoro ya Tlhabollo ya Leago le a Sassa go hlaola bao ba nago le maswanedi a go humana dijo. Batho ba bohlokwahlokwa kudu mo morerong wo ke makhanselara a diwate. Re dumela gore makhanselara a a tseba batho bao e lego bahloki diwateng tša wona. Gape re ya go dirišana le mantona le baruti go hlaola batho bao ka kgonthe e lego bahloki.

“Re na le diwate tše 113 mo seleteng gomme dijo tše di ya go phatlalatšwa diwateng ka moka. Dijo tše di ya go fiwa modudi ofe goba ofe yo a nago le tshwanelo, go sa kgathalege gore na o thekga mokgatlo ofe wa dipolitiki ka gore re a kwešiša gore tlala ga e tsebe mokgatlo wa dipolitiki. Re rata gore morero wo o sepetšwe ka botshepegi le ponagalo gomme fao mang goba mang a bonago bomenetša, re kgopela gore a begele maphodisa ntle le tikatiko. Dijo tše di ya go phatlalatšwa go thoma gosasa,” Mpe a realo ge a hlalosa tshepetšo ya kabo ya dijo.

Mpe o ile a leboga khansele ya taolo ya profense ya go šogana le twatši ya Covid-19 yeo e dirilego gore go hlongwe dipanka tša dijo dileteng ka moka. O laeditše gore mola dijo di gorogago ka pankeng ya selete, khansele ya taolo ya selete e tla bona gore dilo di sepela ka thelelo le go hlopha dipego tša maleba tša beke ka beke. O lebogile dikhamphani tšeo di neelanego ka dijo mme a dira boipiletšo go tše dingwe gammogo le maloko a setšhaba ao a kgonago go tšwela pele go thekga panka ye go tiišetša gore batho ga ba bolawe ke tlala.