Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

NNA KE SEROKI

DENNILTON: Ge a gola, toro ya Jane Makopole e be e le go ba morutišigadi efela a palelwa ke go fihlelela toro ye ka lebaka la tlhokego ya tšhelete.

O gotše a na le bokgoni bja go roka diaparo mme a tšeya sephetho sa go fetola bokgoni bjo gore bo mo šomele. Ka morago ga go fetša go ithuta go roka ga maleba, mosadi yo wa mengwaga ye 37 go tšwa Dennilton o ile a bula kgwebo yeo a e bitšago ‘Bolao Fashion’.

NNA KE SEROKI

O roka dilo ka moka tšeo bareki ba di ratago mme talente ya gagwe e makatša batho. O re ka morago ga go lemoga gore o rata go roka, o ile a latela talente ya gagwe.

“Ke thomile go roka meruka ke e rekišetša badudi. Ke ile ka tsenela dithuto tša go roka gore ke be bogale, gore ke tle ke kgone go tšwelela ka gare go kgwebo ye,” a realo ka boitumelo.

O re o kgona go roka diaparo tša manyalo, (disutu), diaparo tša marega, setšo, sekolo le tša bana. O dira le meletlo moo makgarebe le masogana ba kgantšhago diaparo tšeo a di rokilego. Kgwebo ya gagwe e kgonne go dira gore a thwale bašomi ba bahlano mme o na le makgarebe a 20 ao a aparago diaparo tša gagwe nakong ya ge a dira meletlo.

“Lehono ke atlegile ka go roka. Ke na le bokgoni ebile ke na le mpho mme batho ba rata diaparo tša ka. Kgwebo ya ka e sepela gabotse,” a realo ka lethabo.

Toro ya gagwe ke go ba le kgwebo e kgolo moo a tlago go ruta baswa ka tša go roka mme a be a šomišane le dikgwebo tše dikgolo.