Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

NA RE YA GO BA DINALETŠANA KAE?

POLOKWANE: “Bothata bja ka ka Professional Soccer League (PSL) le beng ba dihlopha tša kgwele ya maoto, ke taba ye ya go se hlomphe dibapadi tša maloba…dinaletšana tša maloba tša kgwele ya maoto. Yeo ke taba ya go nngena moko…taba ya go dira gore ke edimole ge ke e gopola,” gwa realo Jabu ‘Shuffle’ Mahlangu (Pule) a ile le mogopolo.

NA RE YA GO BA DINALETŠANA KAE?

“Kgwele ya maoto e dirwa ke dibapadi. Go feta tšohle, ke dibapadi tšeo di dirago gore balatedi ba kgwele ya maoto ba rate le go šala dihlopha tše dingwe morago. Ke dibapadi tšeo di dirago gore dihlopha di be le babogedi…dibapadi ke tšona di dirago gore kgwele ya maoto e be monate… batho ba ipshine ka go e bogela. Dibapadi ke tšona di thopago dipapadi… ke tšona di thopago difoka. Ntle le dibapadi, ga go na kgwele ya maoto…ga go na monate. Nako ya go bapala kgwele ya maoto ke e kopana… mengwaga e lesomehlano… lesomeseswai… masomepedi – ke moka e tšhaile. Na go na le yo a naganago gore na go diregang ka dinaletšana tše ge matšatši a go bapala a fetile? Na go na le yo a išago felo ka dinaletšana tše ge e sena go tšhaya?” Jabu o ile a botšiša a šošobantše phatla.

“Re ya mapatlelong a kgwele ya maoto. Ge o fihla, batho ba a go thabela…bahlapetši ba go bitša le ka maina… ‘Eee go reng Bra Shuffle…Magents goba Andries…’ fao le a kwana. Bothata bo tla ge o swanetše go tsena ka lepatlelong. Ba re thekethe mme ge o re ga o nayo, ba go gomiša ka lebelo ba bile ba go kgorometša. Tšeo tša gore o ile wa ba naletšana gona fao lepatlelong leo, le go di kwa ga ba nyake go di kwa. Ga ke bone bahlapetši phošo ka gore ba ka se tsebe dinaletšana ka moka tša maloba – bothata ke PSL. PSL ke yona e tsebago dibapadi tša maloba… dibapadi tšeo di thušitšego gore kgwele ya maoto e tume ka fao e tumilego le go ratega ka gona. PSL e reng e sa re hlomphe ka go re fa dithekethe tša sehla tša gore re bogele palo yeo e rilego ya dipapadi? Bjalo ka dibapadi le dinaletšana tša maloba, ge re sa hlompšhe ke liki ya gaborena, re ya go hlompšha ke liki efe? Ge re se dinaletšana mo gagaborena, na re dinaletšana tša kae? Aowa, PSL e swanetše go dira se sengwe ka taba ye…e re hlomphe,” ka ngongorego Jabu a realo.

“Fela bothata bja go se hlomphe dibapadi tša maloba ga ke bo bone go PSL feela… le beng ba dihlopha ba na le seabe tabeng ye. Na o tseba gore Teenage Dladla o šomela Mamelodi Sundowns? Teenage ga a dule kgole le fao ke dulago. Nna ge ke gopola Teenage, ke gopola Chiefs. Teenage o diretše Chiefs dilo tše dintši kudu…o pheletše Chiefs. Teenage ke Chiefs…Chiefs ke Teenage! Fela bona gore go diregileng ka yena ge matšatši a gagwe a go bapala a fedile… bona... Monna yola o ile a ikhwetša a hlaka… a bolawa ke tlala. Mafelelong o ile a ikhwetša a šoma le batho ba ditimamello gore a kgone go bea bogobe tafoleng. Ka go mo tseba le ka go mo hlompha, bahlankedi ba Sundowns ba ile ba bolela le Motsepe gore a mo fe mošomo. Motsepe o ile a re monna yo ga se a ka a bapalela Sundowns fela o diretše kgwele ya maoto dilo tše dintši mme a mo fa mošomo. Gonabjale Teenage o iketlile ke mošomi wa Sundowns. Ga ke tsebe gore na Motaung o reng ge a bona se. Ke nagana gore Chiefs e be e swanetše go ba e dirile se sengwenyana go fa Teenage mošomo.

“Ke thabišwa ke gore bjale re na le lenaneo la go swana le Silapha leo le šeditšego ditlhologelo tša dibapadi. Ba bangwe ga se ra rutwa ka taolo ya mašeleng goba ka fao dikonteraka di šomago ka gona. Re be re dira mašeleng a mabotse nakong ya ge re sa raloka fela re sa kgone go a laola. Ge nkabe PSL e be e na le lenaneo la diphenšene la go goga tšhelete go megolo ya bašomi, ba bantši ba be ba tla holega mohla ba tlogetše dipapadi. Ge o šoma gomme ba goga tšhelete pele e tsena ka akhaonteng ya gago, le gore tšhelete e gogilwe, re be re ka se kwe.

“Fela ke thabišwa ke gore bjale go na le lenaneo la go swana le Silapha leo le tlago thuša dibapadi go kwešiša dikonteraka le go eletša ka tša semolao le tša mašeleng. Ba bangwe lenaneo le le ka se re thuše fela le re fa sebaka sa go eletša le go thuša ba bangwe ka thuto yeo re e humanego go diphošo tšeo re di dirilego bophelong,” Jabu a realo ge a ruma.