Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

NA KE BOIKARABELO BJA MANG?

E nngwe ya dithuto tšeo ke nagaganago gore bontši bja rena re a e tseba ka twatši ya khorona, ke gore e kwana le fao go nago le ditšhila. Go sa kgathalege gore na o di bitša ditšhila goba matšhila, fao twatši ya khorona e humanago matšhila, ke fao e nabago maoto Molepo ka go kwešiša gore e fihlile gae. Thuto yeo e tšwelelago go baetapele ka moka ke ya go re ‘hlapa diatla bonnyane metsotswana ye 20’, ‘tlotša diatla ka sebolayaditwatši kgafetšakgafetša’. Ka gona, karolo ya ntwa kgahlanong le leuba la twatši ya khorona, ke ntwa kgahlanong le ditšhila! Ga go dire bjoko goba tlhaologanyo gore o lwantšhe go phatlalala ga twatši ya khorona fela wa se laetše go tshwenywa ke matlakala le matšhila ao a tletšego gohle. Ntwa kgahlanong le twatši ya khorona ke ntwa kgahlanong le ditšhila!

NA KE BOIKARABELO BJA MANG?

Mo lefaseng go na le mafelo ao e esego a motho yo tee yo a itšego eupša e lego a rena ka moka… mafelo ao go ka thwego ke a setšhaba, go akaretšwa tikologo ya rena. Baetapele go tšwa makaleng a go fapana ka moka ….gohle go tsene ‘go fothela’ ka dibolayaditwatši. Lekaleng la thuto, diofisi, diphapoši le mafelo a botshwelamare di fothetšwe. Maokelong, mafelo a go tsena goba go dula balwetši a fothetšwe, mafelo a go alafela, mafelo a go apea le gohle go fothetšwe …go hlwekišitšwe. Lekaleng la dinamelwa, dipase, dithekisi, ditimela di fothelwa kgafetšakgafetša le mafelo ao batho ba namelago go fothelwa kgafetšakgafetša. Ke mefothelo mo…mola le gohle.

Fela go na le mafelo a mangwe ao go sa bolelwego selo ka wona…mafelo ao le wona go ka thwego ke a setšhaba – magahlano a ditsela le fao batho ba emišago dinamelwa. Le ge go na le magahlano a mantši a ditsela, go na le magahlano a magolo fao ditsela di aroganang go ya mafelong a go fapana. Mafelo a mabjalo a ratwa ke barekiši ba mebileng le batho ba go emiša dinamelwa gore ba tšewe kgopu. Mafelong a mabjalo go ema batho ba mehutahuta go akaretšwa ba go phela gabotse le ba go lwala. Ge ba emetše dinamelwa bjalo, batho ba a ja…ba a nwa…ba phuthela dilo. Ge ba fetša go ja, batho ba lahla matlakala, dikotikoti, dipampiri, dipolasetiki, mapotlelo le tše ka moka. Ke mang a rwelego boikarabelo bja go hlwekiša le go fothela mafelong a mabjalo – masepala, makala a mmušo, bašomi ba Lenaneo leo le Katološitšwego la Mešomo ya Setšhaba (EPWP) goba mang? Na ke mang a nago le boikarabelo bja go hwekiša le go fothela mafelo a setšhaba ao e lego a rena ka moka eupša esego a motho yo a rilego? Boikarabelo ke bja mang?

Re na le lefase le tee feela…tikologo e tee feela. Lefase goba tikologo ya rena ga le na selo se sengwe seo se ka tšeago legato la sona. Re na le lefase le tee feela leo le se nago kgaetšedi, morwarre goba motswala. Lefase, go no swana le tikologo ya rena, ke lona le le nnoši! Ka nako yeo go thwego twatši ya khorona e kwana le tšhila, na thotobolo ya matšhila yeo e kgobokanago magahlanong a ditsela le fao batho ba emišago dinamelwa e ya go hlwekišwa ke mang…e ya go fothelwa ke mang? Na matšhila a e ka se be mothopo o mongwe o mošoro wa go phatlalatša ditwatši bjalo ka khorona?

Mo seswantšhong go laetšwa a mangwe a mafelo ao a thankgetšego ka matšhila ditikologong tše dingwe tša profense… go akaretšwa le gona fao gageno. Na o tseba mafelo a? Na gageno go fapana le mafelo a? Na go na le seo nna le wena, bjalo ka badudi, re ka se dirago go fokotša goba go fediša bothata bjo goba re re ke boikarabelo bja mmušo?