⚠ Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

MPHIWAFELA WA KA O FELELA LEBENKELENG…

GAMAMPURU: Go boima go phela ntle le tlhokomelo ya bana ba gago. Seo ke seo se diragaletšego Mme Felane Sebulelo, mokgekolo yoo a ilego a swarelwa karata ya mphiwafela wa SASSA. Sebulelo o ile a dira tumelelano le monglebenkele gore o tla tšeya dijo gomme ba mo swarela karata ya gagwe.

MPHIWAFELA WA KA O FELELA LEBENKELENG…

Letšatši e be e le Labobedi la 05 Moranang 2020 moo lefelo e bego e le kua GaMampuru, Sekhukhune. Seemo sa Sebulelo se tloga se hlobaetša ka ge a iphediša ka mphiwafela. Godimo ga fao, o dula ka mokhukhung le ditlogolo tše 13. Mokgatlo woo e sego wa mmušo, Letsogo le Lefago, o re Sebulelo ga se yena modudi a le nnoši yoo a swaretšwego karata ya gagwe ke monglebenkele yoo e lego Moindia motseng wa fao.

“Taba ya go ama Mme Sebulelo re a e tseba e bile ke rena re tšwago go tšeya karata kua Moindieng yo e lego monglebenkele. Ka madimabe re ile ra humana dikarata tše dintši. Monglebenkele leo o ile a tšweletša dikarata tše 17 tšeo e lego tša batšofe le tša bana! Pele re ka dira seo, re ile ra kgopela tumelelo maphodiseng gore re se ke ra bonwa molato ka go dira seo. Ga gonabjale re letile Kgoro ya Tlhabollo ya Leago go kwa maemo a taba ye,” ao ke mantšu a Tumelo Mampuru go tšwa go mokgatlo woo.

Kgoro ya Tlhabollo ya Leago le ya CoGHSTA di ile tša etela lapa la gaSebulelo leo le selago ka la go dutla. Mme Sebulelo o dula le ditlogolo le ditlogolokhukhu tše 13 ka kakaretšo ka mokhukhung o tee. Lapa leo le iphediša ka mašeleleng a mphiwafela. Go tsena ga Kgoro ya Tlhabollo ya Leago moo go tlhakahlakano yeo ke go nyaka go efoša mathata ao Sebulelo a ipeilego ka tlase ga wona.

“Bjalo ka Kgoro ya Tlhabollo ya Leago, re sa nyakišiša taba ye. Ga gonabjale re rata go eletša badudi ba rena, kudu batšofe, gore ba se fane ka dikarata tša bona go mang kapa mang ge e se feela meloko ya kgauswiyeo ba e tshepago goba e ba thušago. Taba ye e ka tlase ga Kgoro le Sassa. Re nyaka go tseba gore naa tumelelano ya Mme Sebulelo le monglebenkele e be le ya mohuta mang go re thuša go kwešiša taba ye bokaone,” gwa realo Mme Nkakareng Rakgoale yo e lego Molekgotlaphethiši wa Kgoro.

Molekgotlaphethiši wa Kgoro ya CoGHSTA, Mna Basikopo Makamu, o re ba ile go agela Sebulelo ntlo go se go ye kae. Makamu o re baswa ba swanelwa ke go ngwadiša ditene go mešate ya bona gore ba se ke ba patagana ka magaeng a gabobona le batswadi. O re seo se tla ba thuša go agela dintlo bao ba di hlokago ka gore mo nakong ya twatši ya Covid-19, go dula ka go pitlagana ga bana ba 13 ka mokhukhung o tee, go ka tliša masetlapelo a phetetšano.