Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

MOTSE WO O NA LE MAAMUŠO

THABAMPŠHE, GaMasemola: Modumo go be go kwagala wa meropa, dinaka, mokodietane ge ešita le phalafala ya koma. Batho, kudu basadi le makgarebe, ba be ba tšhankgetše ka mebalabala ya mmitša, dituku di bofilwe ka mokgwa wa sentshe… di dirilwe dithabana, mameno le ditsebjana tša go fapana… batho e le ‘bomahlontebe… ke tletše gona go lebja’ – o rata bjang! Moreromogolo wa letšaši e be e le meketeko ya ngwaga ka ngwaga ya Leboneng Art Development ya Letšatši la Aforika.

MOTSE WO O NA LE MAAMUŠO
MOTSE WO O NA LE MAAMUŠO
Moruti Ngaka Pitšadi Mothetele Nchabeleng

Ka gare ga lebala le legolo fao Leboneng Art Development e hlomilego moraka, go be go hlomilwe ditente tše tharo tšeo di bego di khoše baeng le badudi ba palo ya go feta lekgolo gannyane. Bjalo ka setheo sa go hlabolla bokgabo, mola pele ga lebala kgauswi le sefala go be go beilwe ditšweletšwa tša setšo … dilo tša go thalwa, tša go dirwa ka kota, tša go logwa, dipheta le tše dingwe. Kgauswi ga tšona go be go beilwe dijo tša setšo – semperiane, semotwana, lekokoro, kgodu, dithotse tša go gadikwa le tše dingwe. Kua thokwana go be go dutše dipitša tšeo di bego di tletše dijo tšeo tša setšo fao mang le mang a bego a sola tšeo a di ratago ka fao a ratago ka gona.

“Letšatši la Aforika le ketekwa ngwaga ka ngwaga ka 25 Mopitlo. Ka go lemoga gore letšatši le e tla ba e le gare ga beke, Leboneng Art Development e kgethile go keteka letšatši le lehono fao ba bantši ba lokologilego go tla go ipshina le rena. Rena re Maaforika ebile ga re na pelaelo le e nnyane ya gore re Maaforika. Dijo tše le di bonago mo pele ga lena, diaparo tše bontši bo di aperego le mmino wo re o opelago, ke tša Aforika… ke tša gaborena – ke bohwa bja rena. Le ge leuba la khorona le ile la hlakahlakanya dilo tša rena, re thabile ka kudu lehono ka gore bo sele gabotse mme re kgona go ipshina ka tša gaborena,” gwa realo Nchabeleng yo a tumilego ka la ‘Marumo’a Ngwato’ nakong ya ge a amogela baeng le badudi.

“Re dumela gore go na le bokgoni bjo bontši mo gagaborena. Bjalo ka Leboneng Art Development, nepo y arena ke go utolla le go hlabolla bokgoni bjo bo lego gona mo gagaborena. Re lebeletše mehuta ka moka ya bokgabo – go thala diswantšho, go betla, go bopa dilo ka letsopa, theto, go diragatša sefaleng, bjalobjalo. Nepokgolo ya rena ke go tloša baswa go bjala, diokobatši le bokebekwa ka go ba hlohleletša go utulla bokgoni bja bona. Taba e nngwe yeo re ratago go e dira moletlong wa Letšatši la Aforika la lenyaga, ke go hlompha baetapele le mašupatsela ao a tlišitšego seetša le kgatelopele mo motseng wa gaborena. Ka gona, dulang fase hlenkge mme le ipshine ka gore felo fa re tletše go ipshina. Le ke Letšatši la Aforika… ke letšatši la rena la go ipshina le go ikgantšha,” Marumo’a Ngwato a realo.

Magareng ga batho bao Leboneng e ba hlomphilego ka go ba neela disetifikeiti ka ge e le mašupatsela e bile… bao e bilego baetapele ba mathomo ba go hloma dihlopha tša kgwele ya maoto Thabampšhe. Go hlomphilwe gape le mokgekolo… yo e bilego morutiši wa mathomo fao motseng. Ngaka Moruti Pitšadi Mothetele Nchabeleng o hlomphilwe ka ge e bile sealogana sa mathomo sa Thabampše, Tlhompho e lebišitšwe go mogaši wa setswerere wa mahlwaadibona, Thamagana ‘Max’ Mojapelo ka seabe sa gagwe sa go hlohleletša merero ya setšo. Diphete Bopape wa kuranta ya Seipone Madireng o hlomphilwe ka thekgo yeo a e filego Leboneng nakong ya go feta. Gape Leboneng e hlomphile le sehlopha sa gfo tuma sa mmino wa setšo sa Mafološa-Nkwe-Thabeng.

“Ke hlwa ke humana tlhompho le difoka tša mehutahuta fela ga go na sefoka seo se nthabišago go feta se sa lehono. Lehono ke hlompšha ke banabešo… batho bao ba ntsebago gabotse le tšeo ke di dirilego bophelong. Ke a leboga bana ba kgoši. E reng ke le botšeng: motse wo wa gešo wo, o na le maamušo. Hle hlokomelang maamušo a motse wo, le a godiše gore bana ba motse wo ba kgone go latswa. Motse wo o humile ka bokgoni bja go thala, go betla le go bopa dilo. Motse wo o humile ka dibini le diopedi tšeo di kgonago go thabiša mašaba. Mobu wa motse wo o humile gomme o na le dintsanantsana tšeo di ka phedišago le go godiša motse. Re na le mabu a go kgona go dira letswai. Motse wo wa gaborena o na le maamušo! Hle, hlokomelang maamušo a motse wo,” Moruti Nchabeleng a realo a phophoma lethabo.