Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

MOHLOLATIRO (Entrepreneur) JERRY MOSIMA O A ŠOMA!

PRAKTISEER: Kiletšo ya mosepelo e rutile baswa ba bangwe mekgwa ya go dira tšhelete gore ba phele.

Jerry Mosima o ile a tšeya sephetho sa gore a be mohlolamošomo ntle le gore a swane le makgolokgolo a baswa bao ba sepelago ba nyakana le mešomo. Lesogana le la mengwaga ye 22 go tšwa Praktiseer ka ntle ga Burgersfort le ile la thoma kgwebo ya go hlatswetša batho dieta tša bona ka kgwedi ya Hlakola 2020 mme a e bitša ‘Jerry Shoe Washing’. O re ga se go be bonolo go e thakgola.

MOHLOLATIRO (Entrepreneur) JERRY MOSIMA O A ŠOMA!
MOHLOLATIRO (Entrepreneur) JERRY MOSIMA O A ŠOMA!
Jerry Mosima o laetša dieta tšeo a di hlatswitšwego

“Ke bolokile tšhelete yeo ke bego ke e dira ge ke thoma kgwebo ye, ka aga moago o monnyane, ka beya le leswao la kgwebo ya ka gore e bonagale,” a realo.

Mosima o re o hlohleleditšwe ke mong wa kgwebo ya Walk Fresh Cleaning Services gore le yena a thome kgwebo ya gagwe. O re o hlatswa dieta tša mehutahuta.

“Go tloga mola ke thomago kgwebo ye, badudi ba bantši ba ile ba nthabela ka ge ke dira kgwebo ya nnete yeo e tšwelago batho mohola mme ke sa utswe. Ba mphile maatla ba nthekga ka go tliša dieta tša bona gore ke di hlatswe,” a realo.

O šomiša meetse, disepe tša mehuta, (brush), (toilet paper), (chalk) le letswai go hlatswa dieta. O lefiša R30 go hlatswa dieta tše pedi.

“Ke thabile ge ke kgonne go thoma kgwebo ye ka gore e sepela gabotse. Ke kgona go dira tšhelete ya go lekana R5 000 ge kgwedi e sepela gabotse mme e ntekane gore ke phele ka se sebaka. Nka rata go godiša kgwebo ye go ya mafelong a mangwe gore ke kgone go thwala batho le bona ba phele,” a realo.

Mosima o re go na le dikgwebo tše ntši tša maleba tšeo motho a ka di thomago gore a kgone go phela, efela go nyakega bohlale. O thwetše bašomi ba bararo bao ba mo thušago.

Moses Mtshwenyi (22) o thomile go šoma le Mosima ka kgwedi ya Lewedi.

“Bjale ke kgona go beya dijo tafoleng le go iphediša. Ke thabile ge ke kgona go šoma le Mosima,” a realo.