⚠ Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

MO GO BUŠA KGOŠI KGABO MOLOTO III…

KGOHLWANE: Molekgotlaphethiši wa Kgoro ya Pušotirišano, Bodulo le Merero ya Setšo, Basikopo Makamu gammogo le Meyaraphethiši wa Masepala wa Polokwane, Cllr Thembi Nkadimeng ka Laboraro la 10 Phupu 2020 ba hlwele ba thakgotše semmušo projeke ya go abela badudi ba wate 10 le 16 meetse a kimollo ge ba sa letile lenaneokgoparara la meetse a go tšwa letamong la Flag Boshielo. Kgoro le masepala ba abetše diwate tše pedi tše palomoka ya ditanka tše 31 fao tše 18 di ilego wate 10 mola tše 13 di ile wate 16. Projeke ye ke ya go hola motse wa Kgohlwane le metsana ya kgauswi yeo e se nago kabo ya meetse.

MO GO BUŠA KGOŠI KGABO MOLOTO III…
Ntona Mmaphuti Moholola

Ditanka tše di hlomilwe go bapa le tsela mafelong a go arogana fao badudi ba ka kgonago go a fihlelela le go a abelana gabonolo. Meyaraphethiši o begile gore go na le moepo wo o filego Masepala mpho ya lori ya go rwala meetse. Leano ke gore dilori tša masepala tša go rwala meetse di tla tlabakela ditanka tše ka meetse kgafetšakgafetša.

“Re kgethile diwate tše pedi tše ka lebaka la mathata a meetse ao di bilego le wona le dipoledišano tša go tsenelela tšeo di bilego gona magareng ga Kgoro, Masepala, makhanselara le baemedi ba badudi le mošate. Projeke ye ke ya tharollo ya lebakanyana yeo e akaretšago le go tsošološa mekoti ya meetse yeo e lego gona. Bjalo ka Kgoro, re šogana le tharollo ya nako e telele e lego go feleletša lenaneokgoparara la kabo ya meetse go tšwa letamong la Flag Boshielo. Go lebelešwe gore lenaneo leo le tla abela Seshego le metse ya tikologo ye meetse,” gwa realo Makamu ge a bea mantšu.

“Hle hlokomelang ditanka tše! Ditanka tše ga se tša CoGHSTA…ga se tša Masepala – ke tša lena bjalo ka badudi. Ditanka tše ke phahlo ya lena ka ge di diretšwe go thuša lena. Ke boikarabelo bja lena bjalo ka setšhaba go thuša Masepala le maphodisa ka go diša ditanka tše. Di beeng leihlo ka dinako tšohle go bona gore bomaselekane le basenyi ga ba tšhele dilo ka mo gare ga ditanka batho ba tla ba lwala. Di dišeng go bona gore batho ga ba di senye goba ba di utswa,” gwa realo Nkadimeng. “Ebile ke šetše ke kopane le pelaelo go tšwa go badudi yeo e lebantšwego kudu bao ditanka tše di lego kgauswi le magae a bona. Badudi ba re o tla humana motho a hlomile lethopo tankeng gomme a tlatša metomo le ditoromo ka ga gagwe mola batho ba dirile mothaladi ba nyaka go gelela meetse. Aowa batho… hle nke re kwelaneng bohloko! A ke re ba re bana ba motho ba ngwathagana hlogwana ya tšie? Tlogela batho ba gelele meetse…wena o tla šala o tlatša dilo tšeo tša gago batho ba humane setseka sa bona. A re ithuteng go ngwathelana dilo tšeo di lego gona”.

Mokhanselara le baemedi ba badudi ba ile ba leboga projeke yeo e tlišitšwego diwateng tša bona yeo e tlago tliša kimologo go badudi ba bantši.

“Ke rata go thoma ka go bolela gore ge le re bona re le bjalo, re batho bao ba kgethilwego…re emetše mošate. Ke lethabo le legolo go rena go bona projeke ye e phethega,” gwa realo Ntona Mmaphuti Moholola ge a efa mantšu. “Bjalo ka setšhaba, re leboga go humana meetse. Bana ba rena ba tla humana meetse a go nwa le go hlapa ge ba eya sekolong. Re ile ra lwa le Meyara…ra lwa le makhanselara - ba a tseba – go le bothata…re nyaka meetse. Re tla ba ra re twatši ya khorona e re tlela le tše dibotse ka gore šefa re humane meetse. Fela le bjale ga se ra khora…re sa nyaka ditanka tše dingwe. Le swanetše go kwešiša gore felo fa ga go buše Masepala …. Masepala o buša kua toropong le Seshego. Mo go buša Kgoši Kgabo Moloto III. Rena re mahlo a gagwe mo fase…re lebeletše gore go diregang,” Ntona Moholola a realo a bolela seo se bego se tla dira gore Kgoši Kgabo Moloto a myemyele ka boitumelo. Le ge a amogela le go leboga ditirelo tša mmušo le Masepala, Ntona ga a lebale gore na mo gagabo go buša mang…yeo taba o e tseaba gabotse.