Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

MMUŠO WA LIMPOPO O THWALA PANKA E NTSHWA

POLOKWANE: “Mošomo o mogolo wa Kgoro ya Matlotlo a Profense ya Limpopo ke go beakanya ditekanyetšo (patšete) tša profense. Modiro wa bobedi o mogolo ke go bona gore go na le tšhelete ya go phethagatša ditekanyetšo tšeo. Mo go nyakega leano le lebotse la go laola le tshepedišo ya mašeleng a. Mo ke fao go tsenago dipanka ka mafarahlahla a tšona a theknotši yeo e dirišwago go laola tirišo ya tšhelete,” gwa realo molaolalenaneo, Mtšana Portia Semenya, ka Labobedi la 17 Phato (Agosetose) 2021 nakong ya ge Kgoro ye e tsebiša panka e ntshwa ya go ya go laola mašeleng a mmušo.

MMUŠO WA LIMPOPO O THWALA PANKA E NTSHWA

“Taba ya go thwala moabaditirelo tša panka wa profense ga se taba e ntshwa. Ye ke taba yeo e diregago mengwaga e mengwe le e mengwe e mehlano. Molao wa PFMA le e mengwe e re gapeletša go fetola baabi ba ditirelo tša panka go fa dipanka ka moka sebaka sa go abela mmušo ditirelo tše bjalo. Moabaditirelo wa rena wa go feta e be e le panka ya ABSA yeo kwano ya rena le yona e fedilego mafelelong a Mosegamanye (Julae) 2021. Panka e ntshwa yeo e tla abago ditirelo tša panka tša profense ya Limpopo ke Standard Bank. Go ba le phenkgišano ya go gakgamatša magareng ga baabaditirelo fao, bjalo ka mmušo, re beago dinyakwa tša rena tafoleng,” gwa realo Hlogo ya Kgoro, Mna Gavin Pratt, ge a hlalosa ka fao baabaditirelo ba hlaolwago ka gona.

Pratt o re lebaka la go emiša konteraka ya yona le ABSA ga se ka gobane panka yeo e be e sa dire mošomo wa yona gabotse – lebaka ke gore konteraka e fedile. Mmušo o tla ba o sa tšwela pele go šoma le ABSA go feleletša tše dingwe tšeo di šaletšego morago. Ga se la mathomo Standard Bank e humana modiro wa go ba Panka ya Mmušo wa Limpopo. Wo ke modiro wo dipanka tša go fapana di šielanago ka wona nako le nako.

“Kwano ya rena le Standard Bank e fapana le dikwano tšeo re bilego natšo le dipanka dinakong tša go feta. Dinakong tša go feta, re be re nyaka feela panka yeo e ka re abelago ditirelo tša panka ntle le go nyaka se sengwe gape go tšwa go panka – fela esego nakong ye. Kwano ya rena le Standard Bank ke ya mmušo wo o nyakago panka yeo e tsenyago letsogo go fetola le go hlabolla badudi ba profense. Re nyaka panka yeo e tlago re thuša go godiša ekonomi ya profense go re thuša go hlola mešomo, kudu magareng ga baswa. Re nyaka panka yeo e tla thušago go hlabolla le go godiša borakgwebopotlana bao e lego mothopo o mogolo lefaseng wa go hlola mediro e meswa. Kwano ya rena ke ya dikgwedi tše 45 mme e ya go fihla mafelelong ka Moranang (Aporele) 2025,” Pratt a realo a hlalosa ka go naba mabaka ao a dirilego gore ba kgethe Standard Bank le nako ya konteraka.

“Bjalo ka panka re thabile kudu go fiwa monyetla wo wa go ba panka ya mmušo wa Limpopo. Re ikemišeditše go šoma ka maatla go aba ditirelo tša maemo a godimo go badudi ka moka ba profense,” gwa realo Mna Oscar Siziba yo e bego e le moemedi wa Standard Bank, nakong ya ge a iphetolela. “Re na le lenaneo le maatla la go thekga le go hlabolla borakgwebopotlana mme re nyaka go bona lenaneo le le atlega. Re ya go thuša le go hlahla borakgwebopotlana ka thekgo ya ditšhelete eupša le ka tlhahlo yeo e tlago matlafatša le go hlabolla dikgwebo tša bona ka tsebo le maleatlana a taolo. Re rata go raloka karolo ya go bonala go tlhabollo le kgodišo ya ekonomi ya profense ye. Senyakwa sa mmušo sa gore badudi ba dinagamagae le ba metsana e mennyane ya kua thoko ba nyaka ditirelo tša panka, re se kwele. Re ya go katološa ditirelo tša panka gore re kgone go hlankela badudi ba dinagamae le ba metsana e mennyane ya kua thoko. Mararankodi a rena a theknolotši ya dikgokagano a malala’alaotšwe go abela bohle ditirelo. Bjalo ka panka, re lokile ebile re ikemišeditše,” a realo ka maikemišetšo.

Hlogo ya Kgoro ya Matlotlo a Profense le Hlogo ya