⚠ Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

MMUŠO WA LIMPOPO O LEBOGA THEKGO copy

POLOKWANE: Khamphani ya Altron-Nexus e neetše Mmušo wa Limpopo mpho ya diradio tše 32 tša go ya ka mo le ka mola (2-way radio) mamohla ka Mošupologo wa 06 Moranang 2020 diofising tša Tonakgolo.

MMUŠO WA LIMPOPO O LEBOGA THEKGO copy

Gape khamphani yeo e abetše mmušo diširadifahlego le ditlabakelo tše dingwe bjalo ka thekgo twantšhong ya twatši ya Cocid-19 goba corona.

Ge a efa mantšu kopanong ya boraditaba, Molaodi wa khamphani ye, Mna Mark Harris, o rile: “Khamphani ya rena e swarane le modiro wa go ala mafarahlahla a ‘faepa’ (fibre) go ralala le profense, ke ge go tšwela mathata a a twatši ya Covid-19. Re rile ge re nagana gore na khamphani ya rena e ka thuša profense ka eng, ra tlelwa ke kgopolo ye ya diradio tša mahlakoremabedi ka go lemoga gore le profense ya dinagamagae fao le ka nogo ba le na le ditlhotlo tša dikgokagano.

“Radio ye e šoma go fapana le selefoune ka gore ka yona o ka kgona go bolela le batho ba 50…ba 100 ka nako e tee. Ge diradio tše di beilwe dileteng tša go fapana, MEC wa Maphelo a ka kgona go fa taelo, keletšo goba tsebišo ka go bolela le dilete tše ka moka ka nako e tee. Ka radio ye, batho ba kgona go boledišana go tšwa ka mahlakoreng a mabedi,” Harris a realo a hlalosa ka fao diradio di šomago ka gona.

“Re amogela ka matsogo a mabedi thekgo ye ya Altron-Nexus ya ditlabakelo tša dikgokagano ka gore ge re le noši, re ka se kgone go laola le go fenya leuba la Covid-19. Limpopo ke profense ya dinagamagae gomme e ka se bapetšwe le diprofense tše tša go huma. Boitemogelo bja rena nakong ya ge re šogana le mafula le masetlapelo a mangwe, ke gore mekgwa yeo e tlwaelegilego ya go rarolla mathata e ka se šome. Re be re boledišana le batho ka go diriša ditheknolotši tša bjale tša go fapana go akaretšwa lentšu la molomo,” gwa realo Tonakgolo, Chupu Mathabatha, ge a leboga dimpho.

“Ke dumela gore diradio tše 32 tšeo re di amogelago ke lerotholotšana ka lewatleng go dihlopha tša rena tša masetlapelo tšeo di tlaleleditšwego ke tša maphelo. Ke nagana gore nakong ya ge re tla ba re thakgola lenaneo la diteko tša kgapeletšo dileteng tša rena tše hlano le metse e makgolokgolo, ke kgolwa gore Altron-Nexus e tla godiša thekgo ya yona. Le ge go le bjalo, re leboga thekgo ye e bile re dira boipiletšo go ba bangwe go le ekiša ka fao ba ka kgonago. Re sa nyaka diaparo tša tšhireletšo, diširadifahlego, diatlana le thušo efe goba efe yeo dikhamphani di ka e abago. Re a leboga.

“Ke rata go bega gore tša moragorago tšeo re di amogetšego go tšwa go Kgoro ya Maphelo ke gore batho bao ba fetetšwego ke twatši ye mo Limpopo go tloga mesong ya mamohla ke 20 mola bao ba fodilego go twatši ye e le ba 10. Yo a amogetšwego bookelong ke yo tee mola go se na yo a hlokofetšego,” Mathabatha a realo ge a ruma. O hlohleleditše badudi go obamela melao ya ‘dula-gona-fao’ le gore gohle mo ba yago ba tla kopana le ba molao.

Ge a botšišwa ka palo ya batho bao ba šetšego ba hlahlobilwe gona kopanong yeo, MEC wa Maphelo, Ngk. Phophi Ramathuba, o rile go boima go bolela palo yeo e rilego. Karolo ya bothata ke gore diteko ka moka di romelwa dilaporathoring Gauteng mola go tšea lebakanyana go humana dipoelo. Le ge Kgoro e rometše ditlhahlobo tše 252 go lekolwa, ditlhahlobo ke modiro wo o tšwelago pele go ralala le profense. MEC wa Tlhabollo ya Ekonomi, Tikologo le Boeti, Mna Thabo Mokone, o re Kgoro ya gabo e tšwela pele go tswalela dikgwebo tšeo di sa obamelego melao ya dula-gona-fao kgahlanong le phatlalalo ya twatši.