⚠ Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

MAPHODISA A PHATLALATŠA MOLAETŠA WA COVID-19 DINAGAMAGAENG

SEKGOSESE: Badudi ba bantši ga ba latele melao ya go iletšwa go sepela bjalo ka ge ba laetšwe ke Presidente Matamela Ramaphosa. Se ke ka lebaka la gore ga go maphodisa ao a lekanego go netefatša se ebile le mašole le wona ga a bonale gabotse.

Dikereke le mafelo a go rekiša madila gammogo le mabenkele a mangwe di tswaletše mme meletlo le yona e šutišitšwe efela batho ba tšwela pele go ya godimo le fase. Go netefatša gore badudi ba hwetša molaetša wa kiletšo gabotse, maphodisa a Sekgosese ka ntle ga Modjadjiskloof a raletše le metse ye 12 ya Sekgosese, a gopotša badudi ka kiletšo ya go sepela le ditlamorago tša go se theeletše taelo ye.

Nepo ya bona e be e lebišitšwe go motse wa Roerfontein ka ge badudi ba bantši ba kopana fao go reka dilo, kudu tšeo di sa dumelelwago. Maphodisa a sepetše motse ka motse a swere sepikara sa go bolela (loudspeaker) gore badudi ba kgone go kwa molaetša gabotse. Go kgatišo, lephodisa le bonala le swere sepikara sa go bolela mme le lebeletše ka lebenkeleng le bolela ka Sesotho sa Leboa.

Lephodisa leo le re: “Twatši ye ya Covid-19 e kotsi kudu. Bana ga ba swanela go ya godimo le fase. Yo mongwe le yo mongwe o swanetše go ba ka gae. O swanetše go ba le tumelelo (permit) ge o nyaka go reka se sengwe. Ge o eya ngakeng o swanetše go ba o swere tumelelo”.

Lephodisa leo le tšwela pele ka gore bao ba rulaganyago dipoloko le bona ba swanetše go ba ba swere tumelelo.

“Ge e le gore ga se o sware tumelelo gonabjale ge ke bolela, le ge o khutile, etšwa ka pela o ye gae,” la realo lephodisa.

Ge lephodisa leo le le mafelelong a go fihliša molaetša, basadi ba babedi bao ba bonalago ba se ba swara ditumelelo, ba bonagala ba etšwa ka lebenkeleng ba phakiša.

Kgaogelo Rampya (29) o rile: “Molaetša wa maphodisa re o kwele gabotse mme re ile go dula magaeng a rena go fihlela kiletšo ye ya go sepela e fela.”