⚠ Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

MAGOŠI A CDM A HUMANA DIŠIRELETŠI TŠA TWATŠI YA KHORONA!

POLOKWANE: “Re swere dikopano tša Leano la Tlhabollo la Mohlakanelwa (IDP) fao re bego re ralala le mafelo ao go wona go bušago magoši. Ge re dutše re ralala, Magoši a re botšišitše gore ka gore mešate e aba ditirelo tše bohlokwa setšhabeng, mohla re bula diofisi tša mešate, re ya go reng ka setšhaba seo se nyakago ditirelo mešate ka tlase ga maemo a a twatši ya khorona?

MAGOŠI A CDM A HUMANA DIŠIRELETŠI TŠA TWATŠI YA KHORONA!
Magoši a Selete sa Capricorn nakong ya ge a amogela dilwantšha twatši ya khorona
Bjalo ka baetapele ba dipolitiki, re karolo ya ditšhaba tša magoši…le rena re ya mešate go nyaka ditirelo tša se le sela. Re tšwele ka difate go ya go sela gomme mamohla re kopane fa go tla go araba potšišo ya gore na setšhaba se ka šireletšega bjang ge se le mešate,” gwa realo Meyaraphethiši wa Masepala wa Selete sa Capricorn (CDM) Cllr Makoro Mpe nakong ya ge a bolela le Magoši a Selete ka Labobedi la 7 Mosegamanye (Julae) 2020 Lepatlelong la Dipapadi la Peter Mokaba.

“Magoši ke baetapele ba rena ba setšo bao ba belegetšwego go buša… re ka no re ba beilwe ke Modimo. Ke ka lebaka leo re hlomphago Magoši ka tsela ye ka gore ke bona batswadi ba rena… ke bengmabu. Bjalo ka baetapele ba dipolitiki, re baetapele ba go kgethwa bao ba etago pele sebakanyana gomme ka morago ra šutelela ba bangwe fela Magoši a buša go ya go ile.

“Bjalo ka Komititaolo ya Selete, re butše panka ya dijo fao le mešate e lahletšego se sengwenyana ka gare ga sešego. Re rata go leboga mešate yeo e kgonnego go lahlela se sengwenyana ka gore segagaborena se re bana ba motho ba ngwathagana hlogwana ya tšie. Panka ya rena ya dijo e kgonne go abela malapa diphasela tše 200 000 tša dijo tšeo di tlišitšego lethabo le kimologo go malapa a mantši. Malobanyana mo Kgoši Dikgale ge a re eletša o rile ga go na selo sa go ba le tshele go feta mpa. Re dirišana le ba Kgoro ya Tlhabollo ya Leago go tiiš gore kimollo e lebišwa go malapa ao a nago le tshwanelo ya go humana kimollo.

“Ditirelo tšeo di abjago mešate, ke ditirelo tša setšhaba… ditirelo tšeo di fokoletšago badudi maeto a matelelele go humana ditirelo. Ka mahlatse, re kopane le borakgwebo bao ba otlolotšego seatla sa thušo go re thekga twantšhong ya leuba la twatši ya khorona. Ba Positive Action Campaign ba re file mpho ya disepe tša go bolaya ditwatši tša go hlapa diatla (sanitizer). Gape re na le ba Mamaru (Pty) Ltd bao ba re filego ‘diširanko le molomo’ (masks). Go mešate ka moka ye 10 ya Selete, mošate o mongwe le o mongwe o ya go humana 25 lithara ya sesepe sa go hlapa diatla (sanitizer) le lepotlelwana la go tšhela sebolayaditwatši se. Gape mošate o mongwe le o mongwe o ya go humana seelaphišo (thermometer) gore go elwe phišo ya mang le mang yo a tsenago mošate gammogo le tšona diširanko le molomo,” Mpe a hlalosa.

“Magoši a swere ka mo go fišago ka gore setšhaba ge se lla, se llela mošate. Bjalo ka Masepala wa Selete, re ya go fothela diofisi le meago ya mešate ka moka go kaonafatša tšhireletšego. Re rata gore Magoši le batho bao ba yago mešate ba bolokege go twatši ya khorona. Re duma gore pele motho a bona Kgoši, a elwe phišo go bona gore na ga a lwale na le gore a hlape diatla. Taba ya mpshikela wo ga e sa le nonwane… re bolokile batho bao re ba tsebago. Twatši ye e a bolaya! Re leboga mešate ge e eletša setšhaba gore batho ba dule ka malapeng, ba apare diširanko le molomo, ba se ye dipolokong ka bontši ka gore dipoloko ke mothopo o mongwe wa phatlalatšo ya twatši. Bengmabu, re a leboga,” Mpe a realo ge a ruma.

Mešate yeo e amogeditšwego dimpho tša go itšhireletša go khorona e akaretša Mamabolo (Mankweng), Mamabolo (Bjatladi), Mothapo, Mothiba, Dikgale, Maja, Mathabatha, Thobejane, Ledwaba, Kekana, Moloto, Maraba, Makgatho, Maleboho, Seakamela le Mamadi.