⚠ Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

LENTŠU LA GENO KA SEGAGENO

Twatši ya Covid-19 goba ‘corona’ e tla e tlile e bile ga e katakatele morago.

LENTŠU LA GENO KA SEGAGENO

Twatši ya Covid-19 goba ‘corona’ e tla e tlile e bile ga e katakatele morago. Twatši ye e emišitše dilo tše mmalwa mo Aforika Borwa go akaretšwa le dikuranta. Go swana le bontši bja dikuranta, kuranta ya Seipone e emišitše go gatišwa lebakanyana go fihla nakong yeo e sa tsebjego. Bjalo ka ba bantši, le rena re ya go lebelela gore na e foka e eya kae pele re ka thomolla gape go tšweletša Seipone.

Ge motho a lebelela tšeo di diregago dinageng tše dingwe, re roromela ka letšhogo. Taba yeo e lego molaleng ke gore twatši ya corona e a bolaya … e bolaya nya! Ge motho a lebelela ka fao e gagarago batho ka gona dinageng tša go huma bjalo ka Italy, Spain, Engelane le USA, re kwa re swarwa ke mala a masesane ge re nagana ka Aforika ka bophara le Aforika Borwa. Dinaga tšeo corona e gagarago batho go tšona ke dinaga tšeo di humilego tšeo di nago le dingaka tše ntšhi, ditlabakelo le mananeo a makaone a maphelo lefaseng. Potšišo yeo ba bangwe re ipotšišago yona ke gore na ge corona e hlola masetlapelo a makaa dinageng tša go huma, go ya go diregang mohla e tsena ka šiši Aforika?

Bjalo ka Seipone, wepesaete ya rena ga e šome tšona e bile mo nakong ye ga re tsebe gore na e tla ba e šoma gabotse neng. Le ge go le bjalo, re na le badirišane bao ba phatlalatšago ditaba ka mafarahlahla a inthanete. Re nagana gore bjalo ka baphatlalatši ba ditaba ka segagešo, e tla ba e le go hloka boikarabelo ge re ka phutha matsogo ra tlogela go tšweletša ditaba tšeo re dumelago gore magagaborena a a di nyaka. Re nagana gore taba e bohlale le ya boikarabelo ke go kgopediša go badirišani ba rena bao ba kgonago go phatlalatša ditaba go ithanete goba diwepesaeteng tša bona gore re kgone go go tlišetša ditaba ka leleme leo o le ratago le go le kwešiša gabotse.

Bjalo ka ge re šetše re laeditše, twatši ye ya Covid-19 goba corona, e a bolaya. Tšeo re di bonago di direga dinageng tše dingwe di re fa mogopolo wa gore dikgolo di sa tla. Re kwešiša gape gore ga se mang le mang a kwešišago goba a kwešišago ka botlala ditaba tšeo di tšweletšwago go mehlodi e mengwe ya ditaba, kudu ya go phatlalatša ditaba tša yona ka Seisemane le Seburu. Re na le tumelo ya gore go na le magagaborena ao a kwešišago ditaba bokaone ge di tšweletšwa le go phatlalatšwa ka segagabowona. Ka lebaka leo, re nagana gore le ka tlase ga mabaka a mathata bjalo ka a, go bohlokwa go tšwela pele go tšweletša ditaba ka segagaborena. Bao ba kopanago natšo ba tla kgona go di phatlalatša go magabobona ba na le kwešišo ya go tsenelela ya tšeo di bolelwago.

Covid-19 goba twatši ya ‘corona’ ga se meswaswo eupša leswena leo le gagarago batho. Le ge nke le tsene mo Aforika le Aforika Borwa ka go nanya, taetšo ke ya gore o ka re dikgolo di se tla. Go a tšhoša…go a boifiša! Ge o bona tšeo di diregago dinageng tše dingwe, ruri gore re phaphame, re tsoge borokong le go dira tšohle go thibela go phatlalala ga twatši ye ka gore thibelamalwetši e phala kalafo. Bja rena boikarabelo ke go leka ka gohle go bona gore wena o phela o na le tsebo le tshedimošo yeo o e kwešišago gabotse gore re se ke ra tla ra ba bongwana-magana-go-botšwa ba rego koma ke tšešo.