Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

LEETO LA TSHEPO LA PHUTI MOLAPO

MOLETJIE: Bakgekolo le bakgalabje ba legae la batšofe la Phuti Molapo Journey of Hope ba be ba thakgetše kudu nakong ya ge ba abelwa dimpho. Se ke ka morago ga gore bašomi ba Kgoro ya Ditirelo tša Tshokollo, bao ba tšerego karolo dipapading tša matsogo tša naga mo Limpopo, ba ile ba kgoboketša tšhelete ya go reka dimpho tšeo.

LEETO LA TSHEPO LA PHUTI MOLAPO

Ye ke ye nngwe ya karolo ya go thuša setšhaba yeo ba e dirago go gongwe le go gongwe mo ba fihlago gona go raloka dipapadi tša bona ngwaga ka ngwaga. Kabo ya dimpho e diragetše legaeng le la batšofe go la Kwena Moloto 1, Moletjie, ka ntle ga Polokwane ka Laboraro la 16 Hlakola 2023.

Mopresitente wa papadi ye, Mpumi Ntshangase, o re ba kgethile go abela legae le la batšofe dimpho gore ba ba thabiše. "Ke nepo ya rena go netefatša gore mo re ralokelang dipapadi tša rena gona, re nyaka projeke ya go tšwela setšhaba mohola mme ra e thuša. Re kgethile legae le go ba bontšha gore ge ba le mo, ga se ba lahlege. Re nyaka gore ba ikwe ba ratega ebile ba tsebe gore re na le taba le bona," a realo.

Dimpho tšeo ba di hweditšego di akaretša sedirišwa sa go apeya ka gase, dijo, diaparo le mapai. Hlogo ya lekala la Methopo ya Batho lekaleng la Limpopo, Mpumalanga le North West, Ruth Letsoalo, o re dipapadi tša matsogo di tšweletša bophelo bja go hlweka magareng ga bašomi ba bona.

"Se ke go netefatša tšhomišano ya go hlweka gammogo le bophelo bja go hlweka magareng ga batho. Re bontšha gore Kgoro ga e hlokomele feela bagolegwa eupša gape e na le taba le maphelo a bašomi ba yona. Bophelo bja go hlweka bo thoma ka mmele wa go hlweka, wa go phela gabotse," gwa realo Letsoalo.

Batšofe ba ile ba bina kudu ebile ba opela nakong ya ge ba hwetša dimpho tša bona. Mohlami wa legae le, Koko Phuti Molapo (67), o re o thomile legae le ka 2013.

O re leeto la gagwe le be le se bonolo efela o kgonne go tšwelela. "Ke hlokometše batšofe ba 24, ba 16 ke bakgekolo mme 8 ke bakgalabje. Ba a hlapa, ba ja ebile ba robala gona mo. Le ke lona legae la bona. Ke leboga Modimo ka dimpho tše ka gore di ile go thuša batšofe ba rena kudu," a realo ka lethabo.

Batšofe ba boditše Seipone gore ba ile go ipshina ka sehla sa marega ba sa kwe go tonya. Koko Masefoko Macheru (91) o re o fela pelo ya go šomiša dimpho tša gagwe.

"Sa go nthabiša kudu ke gore go na le batho ba bangwe bao ba gopolago ka rena batšofe," a realo a phophoma lethabo.