Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

KE RATA DIPAPADI KUDU

GASEKGOPO: Ka morago ga go lemoga gore basetsana ba thomile go tšwa tseleng, Johanna Mokwalakwala o ile a tšeya sephetho sa go dira se sengwe. Johanna (43) go tšwa GaSekgopo ka ntle ga Modjadjiskloof o ile a thoma sehlopha sa kgwele ya matsogo (netball) seo se bitšwago Sekgopo Royal Stars ka kgwedi ya Dibokwane 2021.


KE RATA DIPAPADI KUDU
KE RATA DIPAPADI KUDU
Mohlahli wa sehlopha sa kgwele ya matsogo sa Sekgopo Royal Stars, Johanna Mokwalakwala (ka go nngele) le babapadi ba gagwe bao a nyakago go ba godiša.

O kgoboketša basetsana ba 63 ba mengwaga ya go thoma ka 8 go ya go 16 letšatši ka letšatši a ba ntšha mebileng mme a ba ruta kgwele ya matsogo gore ba kgone go phadišana le dihlopha tše dingwe.


Johanna o boditše Seipone gore o thomile sehlopha se ka ge a be a sa kgone go kgotlelela go bona basetsana ba senya bokamoso bja bona. “Ke tšere sephetho sa go thoma sehlopha ka gore ke rata dipapadi kudu. Ke bone gore basetsana ba bantši ba tlo tsenela sehlopha se ka ge dihlopha tša kgwele ya matsogo e le tše nnyane motseng wa rena,” a realo.


O re o leka go tšweletša le go godiša baswa ba basetsana. “Ke a bona gore bokgoni ke bjo bontši magareng ga bona gomme ge ba ka se lahle tshepo, ba bangwe ba bona ba ile go fihla kgole. Ba bangwe ba ka feleletša ba ralokela dihlopha tše hlwahlwa tša go tuma mo Aforika Borwa,” gwa realo Johanna.

Basetsana ba ba šetše ba thopile difoka tše mmalwa ebile ba ikemišeditše go thopa tše dingwe. “Ke nyaka go netefatša gore basetsana ba ba tseba se sengwe le se sengwe ka kgwele ya matsogo gore ba kgone go tšwelela,” a realo.

Johanna o re ga a ba rute feela ka papadi ya kgwele ya matsogo. O ba ruta gape ka dika tša tshotlego ya basadi le bana. “Ke ba ruta gape ka kgatelelo ya mogopolo le dika tša tshotlego mme ka ba lemoša ditsela tšeo ba ka di šomišago go hwetša thušo,” a realo.

O okeditše polelo ya gagwe ka gore o dira se ka ge a lemogile gore bontši bja basetsana ga ba rate go bolela ka matshwenyego a bona le batswadi ba bona. “Sehlopha se ke sa maleba ka ge se kgona go ikwa se bolokegile mme se kgona go tšweletša maikutlo a sona go tšeo se hlakanago le tšona bophelong bja sona,” gwa realo Johanna.

O re nepo ya gagwe ke go godiša sehlopha se. Tshepang Thako (16) o bile karolo ya sehlopha se ge se thoma. “Ke hweditše legae le lengwe mme ke a ipshina. Nepo ya ka ke go ipona ke tsebega naga ka bophara ka papadi ye,” a realo.