Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

KE BOPA BANNA BA KA MOSO BA BOIKARABELO

SESHEGO: E be e le papadi ye boima magareng ga Young Tigers FC le Master Pieces FC.

Papadi ye e be e ralokwa lefelong la Juju Valley go la Seshego Zone 1 ka ntle ga Polokwane. Baraloki ba Master Pieces ba ralokile boima karolong ya mathomo mme ba feleletša ba nošitše nno ya bona ya mathomo.

KE BOPA BANNA BA KA MOSO BA BOIKARABELO

Mo karolong ya bobedi, baraloki ba Young Tigers ba boile ba tiile mme Lebo Nzunga (14) a feleletša a nošitše ka morago ga go hwetša kgwele yeo e tšwago khutlong.

Papadi e ile ya fela e le 1-1 le ka morago ga nako ya kokeletšo. Barati ba kgwele ya maoto ba be ba opela dikoša ba opelela baraloki ba thonamente ye ya ba mengwaga ya ka fase ga 13. Papadi ye e feleletše e ile moloreng gore go be le nkgwete.

Moswaradino wa Tigers FC o be a tiišitše mme a kgona go thiba dino tše tharo, ba thopa papadi ye ka nno tše tharo go tše pedi. Barati le balatedi ba ile ba tlala lepatlelo ka lethabo ge ba be ba keteka phenyo.

Baraloki ba ba be ba sa ralokele go hwetša sefoka. Nepo e be e le go ba hlohleletša gore ba tlogele go dira dilo tše dibe mebileng. Ye e be e le tsela ya go ba tloša mebileng gore ba se nwe madila, go fola motsoko le go senya.

Mohlahli wa Tigers FC, Levy Molokomme, o re o tsenetše thonamente ye gore baraloki ba gagwe ba be le seo ba ka se dirago.

“Ke a ba godiša gore ba tle ba be banna ba mmakgonthe ba ka moso,” gwa realo Molokomme.

O re papadi ye e be e le boima. “Ke boletše le baraloki ba ka, ka ba hlohleletša gore ba oketše thaloko ya bona. Ka morago ga moo, ke bone thaloko ya bona e thoma go matlafala. Ke ka fao re kgonnego go thopa,” a realo.

Moraloki wa Tigers FC yo a kgonnego go nweša, Lebo, o re o tsebile gore o ile go nweša nakong ya ge a hwetša kgwele. Ke tsene papading ka nepo ya go nweša,” a realo.