Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

GO GOLEGWA GO NTSHOKOLOTŠE LE GO NTSOŠOLOŠETŠA BOTHONG

MOLETJIE: Mpho Ramapela yo a ilego a golegwa mme a fetša mengwaga ye šupa kgolegong ka morago ga go dira bohwirihwiri (fraud) ke mohlala o mobotse wa gore, ga se ka moka bao ba golegwago mme ge ba boya gae, ba tšwela pele ka go dira bosenyi. Mosadi yo wa mengwaga ye 42 go tšwa motseng wa GaRamongoana go la Makgodu, Moletjie ka ntle ga Polokwane o lokolotšwe kgolegong ya Polokwane Correctional Services ka 2016.

GO GOLEGWA GO NTSHOKOLOTŠE LE GO NTSOŠOLOŠETŠA BOTHONG
GO GOLEGWA GO NTSHOKOLOTŠE LE GO NTSOŠOLOŠETŠA BOTHONG
Mpho Ramapela, ka go la go ja, nakong ya ge a solela badudi dijo

O re o ile a lemoga gore go na le bontši bja batho bao ba sokolago mme ba bangwe ke bana bao ba hlokometšego malapa a bona ka ge ba sena batswadi. O ile a nagana gore ge a ka se dire se sengwe, batho ba ba tlo feleletša e le mahodu mme ba golegwa go swana le yena. Mpho o ile a tšeya sephetho sa go thoma go apeela bao ba hlokago dijo ka fase ga mokgatlo wa gagwe wa Ditlou Bashabi Rams Care Group ka 2021.

Ka Laboraro le lengwe le le lengwe, makgolokgolo a badudi ba tlala lefelong la gagwe go hwetša dijo. O fela a ba abela diphuthelwana tša dijo gore ba ikapeele ka malapeng a bona. O re o thuša badudi ka ge a sa nyake go bona ba eya kgolegong ka morago ga go dira bohodu ka nepo ya go hwetša mašeleng a go reka dijo.

"Ke rutilwe go rata le go hlokomela batho nako ye ke bego ke swerwe mme ke ile ka ba le moya wa botho. Go golegwa go ntshokolotše le go ntsošološetša bothong. Ke sepetše mananeo a go fapafapana mme le lapa la ka le be le nthekgile kudu," gwa realo Ramapela.

O re o rata go abela badudi dijo tšatši ka tšatši ge a ka hwetša meneelo. O re o dira se ka ge a nyaka go šomela setšhaba.

"Ke thabile ka ge badudi ba nkamogetše gabotse ka morago ga go lokollwa. Ke leka go šupetša bao ba tšwago kgolegong gore le bona ba ka dira tše botse metseng ya gabobona," a realo.

Koko Mapula Marokane (68) o re o thabile ka ge Mpho a kgonne go fetola bophelo bja gagwe. "Se a se dirago ke se sebotse kudu ka gore o fepa batho bao ba hlokago," a realo.

David Lebea (30) o re o phela a fela pelo gore Laboraro le fihla neng. "Ge re fetša go ja dijo tša gagwe, re nwa meetse ra robala. Ga re gopole ka bohodu," gwa realo David.

Mmoleledi wa kgolego ya Polokwane Correctional Services, Sachiel Nemafhohoni, o lebogišitše Mpho ge a kgonne go itshwara gabotse.

"Ke mohlala o mobotse setšhabeng mme o laetša gore rena re a šoma ka go fetola maphelo a bao re ba golegilego. Se se tlo ntšha megopolo ye mebe ya batho ka bagolegwa bao re ba lokollago," gwa realo Nemafhohoni.