Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

BOITŠHIDULLO LE BOIPSHINO KA MMINO WA JESE

SESHEGO: Barati ba mmino wa jese (jazz) ba kopane go swara moletlo wa bona wa mathomo ka morago ga dikgwedi tše tharo. Ba kopane lefelong la madila, Jack Knife Liquor Tavern, go la Seshego Zone 1 ka ntle ga Polokwane. Moletlo wa mohuta wo o thomile ka 2004 mme ba o swara ka morago ga dikgwedi tše tharo mafelong a go fapafapana.

BOITŠHIDULLO LE BOIPSHINO KA MMINO WA JESE

Barati ba jese ba bile mmogo ba apere diaparo tša bona tša go sepedišana le mmino wa jese. Mmino wa jese o be o lla, ba tsena ka yo tee ka yo tee, ba bina meragelo ya bona ya jese ka go šielana. Le ge e le gore go be go se na sefoka, ba ipshinne kudu ba gopola dinako tša bona tša kgale.

Bernet Mamabolo (76) o kgahlile barati ba jese ka meragelo ya gagwe ya mabonwa. O re o thomile go rata jese ge a be a na le mengwaga ye 18.

“Ke rata jese ka pelo ya ka ka moka. Ga go na mmino o mongwe wo ke o theeletšago ka ntle le jese. Ke ka fao ke tsebago le meragelo ya gona. Ke na le diaparo tša go sepedišana le mmino wa jese,” a realo.

Moletlo wo o be o tsenetšwe ke batho ba bagolo feela, bao ba tšwago le mmino wa jese kgole. Ba bangwe ba bona ba be ba lebeletše thaka tša bona di ipshina ka go bina mola ba bangwe ba swere dillathekeng ba gatiša le go tšeya dinepe.

Bjanyana Molepo (65) o re mohu papagwe ke yena a mo rutilego jese mengwagebg ya bo1970.

“Ke ile Tembisa, Gauteng go tsenela meletlo ya mohuta wo. Ke ile go kwa gore moletlo wo o tlo swarelwa mo, ka tseba gore ke swanetše gore ke be gona. Go monate,” a realo.

Ba bangwe ba be ba bolela, ba gopotšana ka dinako tša bona ge e be e sa le baswa, menate yeo ba bego ba e dira ka mmino wa jese. Jacobeth Masenya (50) o re o thomile go rata jese ge a be a le ngwana.

“Meragelo ya ka e tla ge ke le gare ke bina. E tla bjalo o ka re ke ikgokagantšha le badimo ba ka. Ke na le mmino wa jese o montši kudu,” a realo.

Morulaganyi, Mapula Mathabatha (60) o re ba tlile ka moletlo wo ge a be a kopane le bagwera ba gagwe.

“Ke rata jese ka pelo ya ka ka moka. Ka nako ya mohuta wo re raloka mmino wa jese letšatši ka moka. Papa wa ka ke yena a nthutilego jese ka ge a be a phela a e letša ge ke be ke sa na le mengwaga ye 10,” a realo.