Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

BJALO KE BANNA!

GADIKGALE: Batswadi le badudi ba be ba keteka mebileng, ba letša mekgolokwane ba letetše bana ba bona ka makatanamane gore ba bowe gae go tšwa komeng. Ba be ba palelwa ke go leta go bona difahlego tša bona.
Se ke ka lebaka la mathata a bana ba bararo bao ba hlokofaletšego komeng mo Limpopo. Batswadi ba be ba thakgetše kudu ge ba be ba bona bana ba bona ba bowa ntle le mathata.

BJALO KE BANNA!

Bana ba 562 ka moka ga bona ba ile komeng go ba banna, GaMokgopo go la GaDikgale ka ntle ga Polokwane. Batswadi go tšwa metseng ya go fapana ba kgobokane mme ba letela go hlakanetša bana ba bona.

Ngaka ya setšo, Lekau Legodi (70) o tšere bana ba ka moka a ba iša komeng. O boditše Seipone gore o thabile ge bana ba boile ka moka ba bolokegile.

“Se e bile ka lebaka la tšhomišanommogo le bašomi ba Kgoro ya Maphelo ka ge ba be ba phela ba le gona ge re nyaka thušo. Maitemogelo le wona a thušitše kudu gore bana ba ba kgone go bowa ba bolokegile,” gwa realo Legodi.

O re ye ke koma ya gagwe ya bo9 ye a e tiilego mme ga go na yoo a ilego a hlokofala. Ba bangwe bao ba ilego komeng e bile morutiši wa mengwaga ye 52 yoo a rotšego modiro, monna wa thušo ya pele (paramedic) le lephodisa.

“Palo ye ya 562 ke e nnyane go feta yeo ke bilego le yona ka dikoma tša go feta eupša ke a kgotsofala ka dilo ka moka. Ke bile ngaka ya setšo ka 1985 mme ka thoma go betha dikoma. Bana ba ka moka ba thušitšwe ke nna ge ba be ba nyaka thušo ya setšo,” a realo.

Yo mongwe wa bao ba wetšego, Matsobane Dikgale (13), o re o thabile ge a kgonne go bowa gae.

“Ke ipshinne kudu komeng mme bjale ke monna wa go felelela. Ke bile le maitemogelo a mabotse kudu,” a realo ka lethabo.

Mebila ka moka ya go leba lapeng la Legodi e be e sa sepelege. Rosinah Ratsoma (40) o re o kgotsofetše ka ge a bona ngwana wa gagwe Simon (17) a boile gae a bolokegile.

“Ke be ke fela pelo ya go mmona. Go tloga gabjale ke ile go thoma go mo swara bjalo ka monna. Ke thabetše gape gore ga go ngwana yo a hlokofetšego. Ke ka lebaka leo re ketekago ka tsela ye,” a realo.

Modulasetulo wa ntlo ya Magoši a Limpopo, Kgoši Malesela Dikgale, o re o kgotsofetše ka dikoma tša mo profenseng.

“Sa go nyamiša feela ke bana bao ba bararo bao ba hlokofetšego eupša ye e be e le sehla se sebotse ka gore bašemane ba ke banna bjale,” gwa realo Dikgale.