Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

BJALA BJA MORULA KE BOHWA LE SETŠO SA MAAFORIKA

GAMASEMOLA: Mologadi Mahlase wa mokgatlo wa go tsebega ka Mologadi le Setšo seleteng sa Sekhukhune ga-Masemola, o re ke mengwaga ye seswai ba swara le go keteka meletlo ya bohwa ka bjala bja morula. O re o dumela gore bjala bja morula ke bjala bja setšo sa Maaforika.

BJALA BJA MORULA KE BOHWA LE SETŠO SA MAAFORIKA

Mahlase o re ba tšweletša bjala bja morula ka makgethe. “Re kgoboketša marula ra a bea go fihla a butšwa mme ra a tlapurutša a šala e le seo re se bitšago dikoko. Re tšea dikoko tšela di sale meetse ra di tsenya ka gare ga moeta, ra tšhela meetse go fihla a khupetša dikoko, ra tswalela. Modiro woo re o bitša go thuba morula”.

Mahlase o re motswako wa dikoko le meetse ba o bea diiri tše 24 go tšweletša bjala. “Dikoko tšela di ntšha tatso le go hlotla bodila (alkoholo) tšeo di phatlalalago le meetse. Kgabagareng yeo ge bodila bo gola bo šia lehulo leo le phaphamalago ka godimo ga meetse. Lehulo leo re re ke mapelepete. O bona mapelepete ka morago ga diiri tše 24 re re bjala bo bedile”.

Mahlase o re bjala ga bo nwewe bo se bja kgathwa. “Ge re kgatha bjala re hlwekiša matsogo le dibjana tšeo re di šomišago. Re ntšha mapelepete ale ka godimo ra a lahla. Ra bowa gape ra ntšha bjala bjola ra tlogela dikoko. Dikoko tša go tšwa go bjala bja morula re di bitša semota, re di kgatla le go ja mooko wa tšona ge di omile. Re lota bjala ka gare ga setšidifatši mme ka letšatši la moletlo re bo tšhela ka gare ga moeta go lota go tonya go tšwa go bjala. Bjala bja morula bo ratwa kudu ke bakgalabje” gwa realo Mahlase.

Zama Ngubane wa Limpopo Agro-Food Station go la Yunibesithi ya Limpopo o re ba šetše ba ile ba dira marula diteko. O re ba utulotše gore bjala bja morula bo na le phepo mme setšo sa go o hlotla se lota phepo yeo ka ge bo hloka metswako le metsenyetšwa ye bogale ya dikhemikhale go fapana le dino tše dintši tša go ba le bodila (alkoholo). O re marula a na le ‘vitamin c’ le ‘olec acid’ le ‘Antioxidants’ e lego mehutana ya phepo yeo e nyakwago ke mmele.