⚠ Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

BADUDI BA NWA MEETSE LE DIPHOOFOLO!

GAKOBE: Malapa a go feta 300 a be a nagana gore a tlo hwetšwa meetse ka lebaka la twatši ya khorona ka ge ba swanetše go hlapa diatla kgafetšakgafetša gore ba se ke ba tsenwa goba go fetelelwa ke twatši ye efela ga go bjalo. Se ke ka lebaka la gore badudi ba GaKobe go la Senwabarwana ba na le mengwaga ya go feta 10 ba letetše meetse mme ba swanelwa ke go šomiša meetse a noka ao ba a abelanago le diphoofolo. Bontši bja badudi ga ba na kgetho ntle le go šomiša meetse ao ka ge ba sena mašeleng a go reka meetse go batho bao ba borilego meetse ka malapeng a bona.

BADUDI BA NWA MEETSE LE DIPHOOFOLO!
Badudi ba GaKobe tikologong ya Senwabarwana ba sa nwa meetse le diphoofolo

Molatelo Masetla (41) o re dipompi ke kgale di beilwe mebileng ya bona efela ga go nko yeo e tšwago lemina mabapi le meetse. “Ke kgale re letetše meetse efela ga go seo se diregago. Re hloka meetse ka ge re ka se kgone go tšwela pele re šomiša meetse ao a nwago ke diphoofolo. Re ka tsenwa ke malwetši a go fapana a kotsi,” a realo.

Ba bangwe ba badudi ba re maphelo a bona a kotsing, kudu ka ge lefase le hlasetšwe ke bolwetši bja Covid-19. “Ge twatši ye e ka hlasela motse wa rena, bontši re tlo lahlegelwa ke maphelo a rena. Re ka se kgone go tšwela pele re phela ntle le meetse a go hlweka. Re hloka thušo ya ka pela mme masepala o swanetše gore o dire se sengwe pele go senyega,” gwa realo Lesiba Molapo (51).

Mokhanselara wa mokgatlo wa DA, Ngoako Setjie, o re ba ile go tlalea masepala wa selete sa Capricorn go Khomišene ya Ditokelo tša Batho ya Aforika Borwa ka seo se diregago motseng wa GaKobe.

“Go bohloko go bona ditokelo tša batho ba gaborena di gatakwa ka tsela ye mme ba gapeletšega go šomiša meetse ao a šomišwago ke diphoofolo ka morago ga mengwaga ye mentši ga kaaka ya tokologo. Masepala o gatelela karolo ya 27 ya molaotheo mme khomišene e swanetše go dira se sengwe ka pela. Masepala o swanetše go tšeya maikarabelo gore badudi ba hwetše meetse ka pela,” gwa realo Setjie.

Mmoleledi wa Masepala wa Selete sa Capricorn, Moffat Senyatsi, o re ba tseba ka seemo sa GaKobe.

“Badudi ba tlo hwetša meetse go tšwa go projeke yeo e agwago ya meetse. Badudi ke bona ba kgopetšego gore letamo leo le tlogelwe gore diphoofolo tša bona di kgone go nwa meetse gona le gore ba kgone go nošetša dibjalwa tša bona. Masepala o beile tanka tše tharo tšeo di tlago abelwa badudi ge re sa emetše gore projeke ya meetse e fele. Badudi ba swanetše go bolela le makhanselara a bona ge ba hloka meetse,” gwa realo Senyatsi.