Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

BADUDI BA GIYANI BA TLO HUMANA MEETSE

Tona ya Meetse le Kelelatšhila, Senzo Mchunu, o re projeke ya meetse ya Giyani e bile mahlabišadihlong go Kgoro ya gagwe gammogo le go mmušo. Se ke ka lebaka la gore go šomišitšwe mašeleng a go lekana R3.2 billione ao go sa bonwego gore e šomile bjang mme go nyakega gape R1 billione go netefatša gore go lokelwa diphaephe le go hlabolla Nandoni Water Treatment Works pele badudi b aka humana meetse.

BADUDI BA GIYANI BA TLO HUMANA MEETSE
BADUDI BA GIYANI BA TLO HUMANA MEETSE
Tona ya Meetse le Kelelatšhila, Senzo Mchunu le sehlopha sa gagwe nakong ya ge a etetše projeke ya meetse ya Giyani

Projeke ye e thakgotšwe ke Mopresidente wa maloba, Jacob Zuma, ka 2014 mme ya phuhlama ka 2018 ka morago ga dingongorego tša bomenetša. Tona Mchunu o feditše beke a lekola lefelo le. O re mokgwa o mokaone wa go lokela diphaephe go tšwa Nandoni go ya go letamo la Nsami o ile wa thongwa gore projeke ye e kgone go tšwela pele. Se ke ka morago ga gore projeke ye e diege nako e telele efela ka se sebaka e tla go 77.4% gore e fele.

O re gabjale o kgotsofetše ka ge projeke ye e tlo abela badudi meetse. "Se se a thabiša go feta ka moo seemo se bego se le ka gona mengwaga ya go feta ka gore go be go se na tshepo. Re ikemišeditše go netefatša gore projeke ye e abela badudi ba Giyani meetse le gore meetse a ba fihlele ka malapeng a bona," gwa realo Mchunu.

Projeke ye e letetšwe go fela ka kgwedi ya Lewedi (Setemere) mme e tlo hola metse ye 55 le badudi ba go feta 240 000.

"Re netefaletša badudi gore projeke ye e tlo fela ka Lewedi mme batho ba tlo hwetša meetse. Go bohlokwa go netefatša gore batho ba hwetša meetse ka malapeng a bona," a realo.

Mchunu o be a farafarilwe ke matsogo a gagwe, David Mahlobo le Dikeledi Magadzi.