Visit the COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal here: www.sacoronavirus.co.za

A RE GODIŠENG LIMPOPO MMOGO

POLOKWANE: “Go swana le lefase…go swana le Aforika Borwa ka bophara, Covid-19 e re amile gampe bjalo ka Limpopo. Ekonomi ya rena e hunyetše gomme go hunyela ga yona go hlotše tobo ya dikgoba tša mešomo. Nepo ya rena bjalo ka mmušo wa Limpopo ke go tsošološa ekonomi ya profense gore e kgone go hlola dikgoba tša mediro le go ntšha tlala ka malapeng. Fela bjalo ka profense le bjalo ka Kgoro yeo e lebeletšego merero ya ekonomi, re na le leano,” gwa realo Molekgotlaphethiši wa Tlhabollo ya Ekonomi, Tikologo le Boeti, Mna Thabo Mokone, nakong ya ge a boledišana le boraditaba ka khonferense yeo e tlago ya dipeeletšo ka Labohlano la 27 Phato (Agosetose) 2021 hotelengtsoko mo Polokwane.

A RE GODIŠENG LIMPOPO MMOGO

“Leano la tlhabollo la Limpopo le nepile go dira ditšweletšwa (beneficiation) ka ditšwamobung tšeo di rafšago go tšwa meepong ya rena mo profenseng. Re na le meepo e mentši fela ga re na ditšweletšwa tša go dirwa ka tšeo di tšwago mobung. Se se ya go fetoga. Re rata go hloma diitaseteri mo Limpopo gore tšeo re di epago mobung, di apewe diintasetering tšeo. Bakeng sa go romela mabu ao a tletšego tšhipi (iron) goba koromo (chrome) goba polatinamo mafelong a mangwe, re rata gore di fetolwe go ba tšhipi, dišupanako, maseka le ditšweletšwa tše dingwe tša theko ya godimo. Seo se tla hlola dikgoba tše dintši tša mediro.

“Nepo ya rena ke go bona borakgwebo ba gaborena ba kgona go fihlelela mebaraka e meswa fao ba ka rekišago ditšweletšwa tša bona. Leano la profense la tlhabollo ya ekonomi le nepile makala a meepo, temo le boeti bjalo ka dikokwane tša ekonomi. Re nyaka go bona go hlolwa diintaseteri tše diswa kudu makaleng a meepo, temo le maatla a go ntshwafatšega (renewable energy). Mna Solly Kgopong, yo e bego e le Hlogo ya Ledet, ke mokgokaganyi wa Tikologo ya go Ikgetha ya Ekonomi (SEZ) ya Tubatse yeo e lego kgauswi le go thakgolwa semmušo,” Mokone a hlalosa bjalo ka go tsenelela.

“Re tsene fase ka go aga mafarahlahla a Lefelo la go Ikgetha la Ekonomi la Tubatse. Modiro o mogolo wa rena ngwageng wo ke go aga legora la go dikanetša lefelo la diintaseteri. Projeke e nngwe ke ya go goga meetse go tšwa letamong la De Hoop go a iša lefelong la diintaseteri. Sanral e beeleditše tšhelete ya go feta R2 bilione go hlabolla mararankodi a ditsela tša go ya lefelong la diintaseti. Mmušo o leanong la go katološa seporo sa ditimela go fihla lefelong la diintaseteri. Go hlatloga ga ditheko tša ditšwamobung tšeo theko ya tšona e bego e phuhlame mengwageng e mmalwa ya go feta, go okeditše kgahlego go SEZ ya Tubatse fao R30 bilione ya dipeeletšo e lego tseleng ya go tla Tubatse. Nepokgolo ya SEZ ya Tubatse ke go hlola diintaseteri tša maatla ao a ntshwafatšegago fao kudu go lebeletšwego Hydrogen fuel cells tšeo di lebeletšwego go ba mothopo o mogolo wa maatla a go ntshwafatšega wa gosasa le ka moso. Diintaseteri tša maatla a go ntswafatšega di tla thuša kudu go godiša diintaseteri tša tšweletšo ya dilo tša go dirwa ka tšhipi, koromo le ditšwamobung tše dingwe. E a kgatlampana go la Tubatse,” ka mafolofolo gwa hlalosa Kgopong yo a bego a le gona.

Kopanong yeo go tsebišitšwe gore Khonferense ya Dipeeletšo e tla swarelwa hotelengtsoko ka ntle ga Polokwane ka 1 – 2 Lewedi (Setemere) 2021 fao palo yeo e beilwego ya dikemedi e tlago tsenela khonferense ka sebele. Khonferense e tla tsenelwa gape le ka mararankodi a dikgokagano tša leago bjalo ka zoom le facebook. Go tla ba gape le Khonferense ya Meepo yeo e tlago swarwa kgweding ya Diphalane (Oktoboro) wona ngwaga wo.

Mna Thabo Mokone, Molekgotlaphethisi wa Limpopo wa Tlhabollo ya Ekonomi, Tikologo le Boeti